ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astraddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astraddle*, -astraddle-

astraddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astraddle (adv.) นั่งคร่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
astraddle(adj) คร่อม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astraddle
Back to top