ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

associate with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *associate with*, -associate with-

associate with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
associate with (phrv.) ร่วมมือกับ See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ Syn. assort with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระสุงกระสิง (v.) associate with See also: make friend with, be in contact with Syn. สุงสิง, ยุ่ง, ข้องแวะ
กลั้ว (v.) associate with See also: keep company with Syn. เกลือกกลั้ว, คบหา, สุงสิง, คลุกคลี
ข้องแวะ (v.) associate with See also: make friend with, be in contact with Syn. สุงสิง, ยุ่ง
คบ (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบหา, คบหาสมาคม
คบค้า (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบหาสมาคม
คบค้าสมาคม (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้า, คบหาสมาคม
คบหา (v.) associate with See also: make friends with, contact with Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า
คบหาสมาคม (v.) associate with See also: make friends with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า
ยุ่งเกี่ยว (v.) associate with See also: roll over, fool around, live in filth, join Syn. คลุกคลี, พัวพัน, คบหาสมาคม
เกลือกกลั้ว (v.) associate with See also: roll over, fool around, live in filth, join Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I warned you don't associate with students anymoreฉันเตือนคุณแล้ว ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีกต่อไป
Whatever the reason you should not associate with students or they will be punishedไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม คุณไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีก หรืออยากให้พวกเขาต้องถูกลงโทษ
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
My point is, every day you think about her and the things that you associate with her less and less.และสิ่งที่คุณเอามา เชื่อมกับเธอน้อยลงเรื่อยๆ
Filthy creatures, Dave. Never associate with them.พวกสัตว์สกปรก เราไม่ยุ่งด้วยอยู่แล้ว
Your grandmother lets you associate with a vampire?ยายหนูยอมให้หนูกิ๊กแวมไพร์เหรอจ๊ะ
I suspect whoever did this is targeting women who associate with vampires.ผมว่าฆาตกรพุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่ มีสัมพันธ์กับแวมไพร์
What image do you associate With that information?คุณใช้รูปใดในกรณีนี้
Not words I'd usually associate with Chuck Bass.ไม่ใช่คำพูดที่มักใช้กับชัค แบสหรอกนะ
Not that I know if Chuck has, since I rarely associate with him anymore.แต่ไม่ใช่ที่ฉันรู้เกี่ยวกับชัค แบส ตั้งแต่ฉันเลิกกับเค้าไป
I don't associate with criminals.ฉันไม่คบหากับอาชญากร
Don't call him or answer his calls. Don't meet with anyone, especially Choi Woo Young. Don't associate with him at all.ห้ามโทรหรือรับสาย อย่าไปเจอใครโดยเฉพาะชอยวูยัง อย่าคิดแม้แต่จะคุยกับเค้า

associate with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 比] associate with; be near
[wǔ, ˇ, 伍] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu

associate with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P)
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P)
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival)
近づける(P);近付ける(P)[ちかづける, chikadukeru] (v1,vt) to bring near; to put close; to let come near; to associate with; (P)
近寄せる[ちかよせる, chikayoseru] (v1,vt) to bring close to; to associate with; (P)

associate with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
คลุกคลีตีโมง[v.] (khlukkhlīti) EN: associate with ; hang out with FR:
ข้องแวะ[v.] (khǿngwae) EN: associate with FR:
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR:
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā sam) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join FR:
กลั้ว[v.] (klūa) EN: mix ; blend ; associate with FR:
กระสุงกระสิง[v.] (krasungkras) EN: associate with ; mix with ; socialize FR:
ร่วมกับ[v. exp.] (ruam kap) EN: associate with FR: se combiner avec
ร่วมกับ[X] (ruam kap) EN: and ; with ; together with ; accompany with ; associate with FR: et ; avec ; en compagnie de ; en collaboration avec ; ainsi que
เสวนะ[v.] (sēwana) EN: associate with FR:
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:
ซ่องเสพ[v.] (sǿngsēp) EN: associate with ; consort with FR:
ยุ่งเกี่ยว[v.] (yungkīo) EN: associate with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า associate with
Back to top