ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aright*, -aright-

aright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aright (adv.) อย่างถูกต้อง Syn. correctly, rightly
English-Thai: HOPE Dictionary
aright(อะไรทฺ') adv. ถูกต้อง, Syn. rightly)
English-Thai: Nontri Dictionary
aright(adv) อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its aright, Its aright..ไม่เป็นไร, ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแล้ว
Sorry, aright, I didn't think you thought you knew best.เธอคิดว่า เธอรู้ดีที่สุดหรือไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aright
Back to top