ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aqueous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aqueous*, -aqueous-

aqueous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aqueous (adj.) ซึ่งประกอบด้วยน้ำ See also: ซึ่งมีน้ำ Syn. watery
English-Thai: HOPE Dictionary
aqueous(เอ'เควียส) adj. เกี่ยวกับน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
aqueous ammoniaน้ำแอมโมเนีย
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
English-Thai: Nontri Dictionary
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aqueous extractสิ่งสกัดด้วยน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aqueousน้ำเลี้ยงลูกตา [การแพทย์]
Aqueous Humorน้ำในช่องลูกตา, เอเควียสฮิวเมอร์, น้ำใสช่องหน้าตา, น้ำหล่อลื่นตา, น้ำในลูกตา, น้ำเอเควียส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำกระสาย (n.) aqueous adjuvant See also: liquid vehicle for powdered medicine Syn. น้ำกระสายยา
น้ำกระสายยา (n.) aqueous adjuvant See also: liquid vehicle for powdered medicine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, my thinking is, by tapering the phenyl, you get an oilier aqueous layer, and hence-เอาล่ะ สิ่งที่ผมคิดก็คือ โดยกรรมวิธีค่อยๆสกัดสารฟีนิล คุณจะได้รับสารสกัดออกมาเป็นไอน้ำ
Aqueous methylamine. With that, you don't need pseudo.สารเมทิลามีน มีของนั่นแล้ว นายไม่จำเป็นต้องใช้สารซูโดเอฟรีดิน

aqueous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水相[shuǐ xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, 水相] aqueous solution
眼房水[yǎn fáng shuǐ, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 眼房水] aqueous humor
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, 眼房] camera oculi; aqueous chamber of the eye

aqueous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンモニア水[アンモニアすい, anmonia sui] (n) ammonia water; aqueous ammonia
房水[ぼうすい, bousui] (n) aqueous humor
水成岩[すいせいがん, suiseigan] (n) aqueous rock
水様液;水溶液[すいようえき, suiyoueki] (n) (translucent) aqueous solution
鉄渋[かなしぶ, kanashibu] (n) aqueous iron rust
水性[みずしょう, mizushou] (adj-f) aqueous; water-based

aqueous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aqueous
Back to top