ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anticlimax

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anticlimax*, -anticlimax-

anticlimax ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticlimax (n.) เหตุการณ์ที่ลดความสำคัญอย่างกะทันหัน
English-Thai: HOPE Dictionary
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticlimaxปฏิบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

anticlimax ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax
竜頭蛇尾[りゅうとうだび, ryuutoudabi] (n) a strong beginning and a weak ending; an anticlimax
尻窄み[しりすぼみ;しりつぼみ, shirisubomi ; shiritsubomi] (n) weak ending; tapering; anticlimax; tame ending
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n,vs,adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anticlimax
Back to top