ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antelope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antelope*, -antelope-

antelope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antelope (n.) สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว See also: ละมั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
antelope(แอน' ทิโลพ) n. ละมั่ง, หนังละมั่ง -antilopian, antilopine adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
antelope(n) ละมั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Head north on highway 57 into t he antelope valley.ขับมุ่งหน้าไปทางหลวงหมายเลข 57 เข้าไปที่หุบเขาแอนเตอโลบ
GPS request just came in from antelope valley.GPS ระบุพิกัดอยู่ที่ หุบเขาแอนเตอโลบ
I'm at an abandoned army depot 46 miles northeast of antelope valley.ผมอยู่เขตฐานทัพที่ร้างแล้ว ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 46 ไมล์
And the Women's Auxiliary barfed all over the Benevolent Order of Antelopes.และพวกสงเคราะห์สตรีอ้วก รด คณะผู้เมตตากวางแอนเทโล้ป
Look, the tigers are just playing tag with the antelope.ดู, เสือเล่นตามล่ากับพวกที่มีเขา.
You ever see one of them safari shows, where a bunch of cheetahs just jump all up on an antelope?เคยดูซาฟารีโชว์มั้ย ที่เสือชีต้าทั้งฝูงรุมสกัมเลียงผา
Zebras, lions, antelopes...ม้าลาย สิงโต สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว
Here's a B-side from that album, "Antelope Slaughter at Ndutu." Oh, God. Did we miss the exam?ทีนี้มาฟัง B-side ของอัลบั้มนั่นกัน มีชื่อว่า ละมั่งถูกเชือดที่ Ndutu พระเจ้า เราพลาดสอบรึเปล่า?
They're like cavemen arguing over a dead antelope.They're like cavemen arguing over a dead antelope.

antelope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 羚] antelope
羚羊[líng yáng, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, 羚羊] antelope

antelope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンテロープ[, antero-pu] (n) antelope
プロングホーン[, puronguho-n] (n) pronghorn (Antilocapra americana); pronghorn antelope
羚羊[れいよう, reiyou] (n) antelope

antelope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุย[n.] (kui) EN: Saiga antelope ; Saiga ; Saiga tatarica FR: Saiga tatarica
เซาลา[n. prop.] (saolā) EN: saola ; Vu Quang ox ; Asian unicorn ; Vu Quang bovid ; forest antelope FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antelope
Back to top