ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aisle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aisle*, -aisle-

aisle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aisle (n.) ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle (n.) ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)
English-Thai: HOPE Dictionary
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aisleช่องทางเดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน
Not my aisle of the produce section.- ใครดูแล Peggy เมื่อคืน ? - ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่เวรของฉัน
Cleanup on aisle four. Cleanup on aisle four.เชิญพนักงานทำความสะอาดตรงช่องที่ 4 เชิญพนักงานทำความสะอาดตรงช่องที่ 4
Sporting goods, aisle seven.แผนกสินค้ากีฬา ช่อง 7
I'd like to remind the customers that there's a special two for the price of one offer on aisle ten.ผมอยากเตือนลูกค้า ว่ามีรายการพิเศษ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ช่องสิบ
Fresh bread and cakes. That's aisle ten for a special two for the price of one offer.ขนมปังและเค้กสดๆ นั่นช่องสิบ สำหรับการซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
Barry had challenged matt to a scooter race in which they would sprint down one aisle and up the next.แบรี่ท้าแม็ทแข่งสกู๊ตเตอร์ ซึ่ีงพวกเขาจะแข่ง ไปตามช่องทีละช่อง
Shelf stacker to aisle ten, please.จัดชั้นโปรดไปที่ช่องสิบ
Can we have a shelf stacker to aisle ten?เรามีที่จัดชั้นที่ช่องสิบหรือ
Steven, if you're in the shop, can you report to aisle ten?สตีเฟ่น ถ้าคุณอยู่ในร้าน ช่วยไปที่ช่องสิบด้วย
Member of cleaning staff to aisle three, please.สมาชิกหน่วยทำความสะอาดไปช่องสามด้วย
Cleaning staff to aisle three quickly.ทำความสะอาดช่องสามโดยด่วน

aisle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
靠走廊[kào zǒu láng, ㄎㄠˋ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 靠走廊] next to the aisle; aisle (seat on aircraft)
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda

aisle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイル[, airu] (n) aisle
ヴァージンロード[, va-jinro-do] (n) aisle (in wedding ceremony) (wasei
バージンロード[, ba-jinro-do] (n) the aisle (i.e. the thing a bride walks down) (wasei
側廊[そくろう, sokurou] (n) (See 身廊) aisle (of a church)
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle
軒(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P)
通路側[つうろがわ, tsuurogawa] (n,adj-no) (on the) aisle; aisle seat
ペーズリー[, pe-zuri-] (n) Paisley
壁代[かべしろ, kabeshiro] (n) (See 母屋・もや・3,庇・2) curtain separating a central room from the aisles around it (in palatial-style architecture)
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P)

aisle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ริมทางเดิน[n. exp.] (rim thāng d) EN: aisle side FR: côté couloir [m]
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; join together ; walk down the aisle (inf.) ; go down the aisle (inf.) FR: épouser ; se marier ; convoler (vx) ; marier ; s'unir par le mariage (vx) ; se maquer (pop.) ; se caser (fig.)
ทางเดิน[n.] (thāng doēn) EN: footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle ; trail FR: sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินระหว่างที่นั่ง[n. exp.] (thāng doēn ) EN: aisle [m] FR: couloir [m]
ที่นั่งริมทางเดิน[n. exp.] (thīnang rim) EN: aisle seat FR: siège côté couloir [m]
ที่นั่งติดทางเดิน[n. exp.] (thīnang tit) EN: aisle seat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aisle
Back to top