ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airspace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airspace*, -airspace-

airspace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airspace (n.) น่านฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airspace, interference withการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airspace (Internation law)น่านฟ้า (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They entered our airspace radio silent.มันบินผ่านเข้าน่านฟ้าเรา โดยไม่มีสัญญาณวิทยุ
Chinese airspace has been locked and sealed.น่านฟ้าจีนถูกปิดเรียบร้อยครับ
Engage airspace coordination area.พิกัดการโจมตีทางอากาศ
You are in a restricted airspace and not clear for landing.พวกคุณกำลังเข้าเขตหวงห้าม
The President of Bolivia's plane was forced down in Austria airspace today following U.S. suspicions that Snowden may have been on board.เครื่องบินประธานาธิบดีโบลีเวียถูกบังคับ ให้ลงจอดที่สนามบินออสเตรียวันนี้ หลังสหรัฐฯ สงสัยว่าสโนว์เดนอาจอยู่บนนั้น
Airspace in all adjoining areas to be locked down.น่านฟ้าเชื่อมต่อในทุกพื้นที่ถูกปิด
Airspace over Boboli Gardens is under W.H.O. command.เครื่องบินบังคับเหนือโบโบลิ อยู่ในคำสั่ง W.H.O.
Airspace over this area will be closed.น่านฟ้าบริเวณนี้จะถูกปิด...
Air Tour helicopter, you are in controlled airspace.เฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยว. คุณกำลังอยู่ในบริเวณควบคุม.
Well, the Moroccan government wouldn't let us use their airspace.รัฐบาลโมรอคโคไม่ยอมให้ให้เราใช้น่านฟ้าของพวกเขาได้
Unidentified aircraft, you are in restricted US military airspace.เรียกอากาศยานไม่ระบุสัญชาติ คุณกำลังเข้าสู่เขตหวงห้ามของกองทัพสหรัฐฯ
If that baby hits U.S. Airspace, it's gonna be a white damn Christmas.ถ้านังหนูนั่นโจมตีกองบินสหรัฐ มันคงสว่างเหมือนไฟจากต้นคริสมาสต์

airspace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空域管理[くういきかんり, kuuikikanri] (n) airspace management
領空侵犯[りょうくうしんぱん, ryoukuushinpan] (n,vs) airspace incursion; airspace violation
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
空域[くういき, kuuiki] (n) airspace; (P)
空間[くうかん, kuukan] (n) space; room; airspace; (P)
領空[りょうくう, ryoukuu] (n) territorial airspace; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airspace
Back to top