ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airliner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airliner*, -airliner-

airliner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airliner (n.) สายการบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
airliner(แอร์ ไล' เนอะ) n. สายการบิน (airroute)
English-Thai: Nontri Dictionary
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This bulletinjust handed to me. Stricken airliner approaching Chicago.ผมเพิ่งได้รับรายงานข่าวนี่ สายการบินกำลังไปถึงชิคาโก
We fly along the same northeast route every commercial airliner bound for Los Angeles does.เราบินเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกสายการบินที่จะไปแอลเอจะใช้เส้นทางนี้
I'm not trying to challenge any findings or put the airliner on the spot.ฉันไม่ได้พยายามท้าทายหาคำตอบ หรือโยนทั้งหมดให้สายการบิน
There's a commercial airliner Flying from l.A. To guam--นี่เป็นเส้นทางการบิน บินจากแอลเอไปกวม
We can move an airliner a few thousand miles away, but we have nowhere near the capabilities of being able to transport everyone all the way home.เราย้ายเครื่องบินหลายพันไมล์ได้ แต่เรายังไม่สามารถ ที่จะขนส่งทุกคน
Remember those joggers who were trying to blow up the airliners by sneaking liquids through security and combining them onboard?จำไอ้พวกโง่ที่พยายามจะระเบิดเครื่องบิน โดยการลักรอบเอากรดของเหลว ขึ้นไปบนเครื่องได้มั้ย
Like one you have on an airliner?เหมือนกับเก้าอี้เครื่องบินที่คุณเคยนั่ง
I mean, from here, they could shoot down a commercial airliner, or start a war.ฉันหมายถึง จากที่นี่ พวกเราสามารถจะยิงไปยังสายการบินพาณิชย์ หรือเริ่มสงคราม
That's a commercial airliner, Fyers.นั้นมันสายการบินพาณิชย์นะไฟเออร์
When the island militia attempted to down a commercial airliner...เมื่อพวกทหารบนเกาะนั่น ตั้งใจที่จะยิงเครื่องบินให้ตก
This is a list of every commercial airliner, private jet, sea plane, and, I'm not kidding, hot air balloon that took off from Corto Maltese this past year.นี่คือรายชื่อของทุกสายการบิน และไม่ได้ล้อเล่นนะ บอลลูน ที่เอามาจากที่คอร์โต มอลทีส ปีที่แล้ว

airliner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane

airliner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
超音速旅客機[ちょうおんそくりょかくき, chouonsokuryokakuki] (n) supersonic airliner (i.e. the Concorde)

airliner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airliner
Back to top