ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afresh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afresh*, -afresh-

afresh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afresh (adv.) อีก
English-Thai: HOPE Dictionary
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่,อีก, Syn. anew, again)
English-Thai: Nontri Dictionary
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will start afresh when I come back, just wait and seeหลังจากกลับมาฉันจะเริ่มต้นใหม่ คอยก่อนนะ
I heard you've started afresh with her.ฉันได้ยินว่าเธอเริ่มต้นกับหล่อนใหม่
I wish to start afresh with you.ฉันก็อยากจะทำดีกับคุณ
I would not do that. Lets start afresh okay?ฉันจะไม่ทำให้พวกเรา ต้องเริ่มต้นงานใหม่หรอก
Out of necessity in order to start life afresh or some other reason?มีความจำเป็น อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือมีเหตุผลอื่น
Ok, from now on, let's start afreshโอเค, ตั้งแต่นี้ไป ฉันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
She held my hand, allowing me to start afresh.เธอจับมือฉัน ทำให้ฉันเริ่มต้นใหม่
You can always start afresh.คุณสามารถเริ้มต้นมันใหม่ได้
I wanted closure, in order to start afresh.ฉันต้องการจบมัน เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่
Min Woo, we will start afresh.มินวู เราต้องเริ่มต้นใหม่
I let you leave... hoping you'd find a new place and start afresh.ในสถานที่ใหม่ๆ.. มีชิวิตอยู่กับชีวิตใหม่ๆ นั่นคือสาเหตุที่ฉันปล่อยให้คุณจากไป
Tomorrow, life could begin afresh, afresh, afresh.ั–Wะต ัrะพั•ั• ะฐnd rะตัrะพั•ั• ะพur ะพld trะฐัkั• lั–kะต fั–gurะต ั•kะฐtะตrั•.

afresh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御破算;ご破算[ごはさん, gohasan] (n) starting afresh

afresh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly FR: à nouveau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afresh
Back to top