ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advertising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advertising*, -advertising-

advertising ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advertising (n.) ธุรกิจโฆษณา Syn. advertising agency
advertising (n.) สิ่งโฆษณา See also: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, งานโฆษณา
advertising agency (n.) ธุรกิจโฆษณา See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา Syn. advertising
advertising copy (n.) คำโฆษณา Syn. jingle
English-Thai: HOPE Dictionary
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)
English-Thai: Nontri Dictionary
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแทนโฆษณา (n.) advertising agency
ค่าโฆษณา (n.) advertising expense
สื่อโฆษณา (n.) advertising media Syn. โฆษณา
สื่อโฆษณา (n.) advertising media Syn. โฆษณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not just the Gazette. She's advertising in out-of-town papers.ไม่ใช่เเค่ กาเช็ตต์นะ เธอโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างเมืองด้วย
And before we go out advertising to The Foot that we're back we could all use a few hours' sleep.และก่อนที่เราจะออกไปโฆษณาให้กับเท้าที่เรากลับมา ... ... เราทุกคนสามารถใช้การนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ใช่
I bet you $10 it's not advertising on billboards either.พนัน $10 เลยว่า ไม่เคยมีโฆษณาด้วย.
Brad, for 14 years, I've been a whore for the advertising industry.แบรด 14 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานโฆษณาอย่างกับทาส
The advertising that children are exposed to today is honed by psychologists;โฆษณาที่ยัดเยียดให้เด็กดูทุกวันนี้ มีนักจิตวิทยาคอยเสี้ยมสอน
So we're the biggest buyers of advertising time and space in the U.S. and in the world.เราจึงเป็นผู้ซื้อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดทั้งเวลาและสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาและในโลก
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา
And through there they get as much advertising as we can give them.ด้วยวิธีนี้ เราจึงประชาสัมพันธ์ให้บรรษัทเสมอ
But what I started to understand and what I understand now is that branding if not advertising its production.แต่ต่อมาฉันเริ่มเข้าใจ และสิ่งที่ฉันแจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือ การสร้างเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การโฆษณาสินค้า
They were afraid of being sued and losing advertising dollars.และเสียรายได้จากค่าโฆษณา
That's a lot of advertising dollars.ที่ได้จากสินค้าอย่าง ราวด์อัพ, แอสพาเทมี
You still doing that whole advertising thing in New York?แกยังทำงานโฆษณาในนิวยอร์คอยู่รึเปล่าวะ?

advertising ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 传单广 / 傳單廣] advertising leaflet; circular
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 幌] advertising sign
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广告商 / 廣告商] advertising company
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广告片 / 廣告片] advertising film; commercial (on TV)
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广告设计师 / 廣告設計師] advertising copywriter
宣传册[xuān chuán cè, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄘㄜˋ, 宣传册 / 宣傳冊] commercial brochure; advertising pamphlet; flyer
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
招贴画[zhāo tiē huà, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ ㄏㄨㄚˋ, 招贴画 / 招貼畫] picture poster (for advertising or propaganda)
招聘者[zhāo pìn zhě, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄜˇ, 招聘者] prospective employer; person advertising a job; recruiter
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
网络广告[wǎng luò guǎng gào, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 网络广告 / 網絡廣告] online advertising
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, 定鼎] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising

advertising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon
イメージ広告[イメージこうこく, ime-ji koukoku] (n) image advertising
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei
シズルカット[, shizurukatto] (n) sizzle cut; sizzle shot; mouth-watering image in an advertising
ピンクちらし[, pinku chirashi] (n) flyer advertising a sex-related business
帯広告[おびこうこく, obikoukoku] (n) advertising paper book-band with blurb on it
広告ビラ[こうこくビラ, koukoku bira] (n) (See 片・びら) advertising leaflet; advertising poster; poster
広告塔[こうこくとう, koukokutou] (n) billboard; advertising sign
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space
広告社[こうこくしゃ, koukokusha] (n) advertising agency
意見広告[いけんこうこく, ikenkoukoku] (n) protest advertising (on an issue by a pressure group)
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising)
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising)
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P)
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad
テレビコマーシャル[, terebikoma-sharu] (n) television advertising; television commercial
宣伝[せんでん, senden] (n,vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P)
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space

advertising ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khō) EN: advertising agency FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
ฝ่ายขายโฆษณา[n. exp.] (fāi khāi kh) EN: advertising account executive FR:
การบริหารการโฆษณา[n. exp.] (kān børihān) EN: advertising management FR:
การเข้าถึงของการโฆษณา[n. exp.] (kān khaothe) EN: advertising scheme FR:
การโฆษณา[n.] (kān khōtsan) EN: publicity ; advertisement ; advertising ; ad FR: publicité [f] ; pub [f] ; propagande [f] ; annonce [f]
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsan) EN: deceptive advertising FR:
การโฆษณาผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān khōtsan) EN: advertising FR: promotion [f]
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ[n. exp.] (kān khōtsan) EN: advertising tobacco products FR:
การโฆษณาเปรียบเทียบ[n. exp.] (kān khōtsan) EN: comparative advertising ; competitive advertising FR:
การโฆษณาสินค้า[n. exp.] (kān khōtsan) EN: publicity ; advertisement ; advertising FR: publicité [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnaro) EN: advertising campaign ; publicity campaign FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsan) EN: advertising expenses ; publicity expenses FR: dépenses publicitaires [fpl]
คำโฆษณา[n. exp.] (kham khōtsa) EN: advertising slogan ; advertisement FR:
คลาสสิฟายด์ส[n.] (khlāssifāi) EN: classified ads ; classified advertising FR: petites annonces [fpl]
ความถี่ของการโฆษณา[n. exp.] (khwāmthī kh) EN: advertising frequency FR:
กลยุทธ์การโฆษณา[n. exp.] (konlayut kā) EN: advertising strategy FR: stratégie publicitaire [f]
งบประมาณการโฆษณา[n. exp.] (ngoppramān ) EN: advertising budget FR: budget publicitaire [m]
เป้าหมายการโฆษณา[n. exp.] (paomāi kān ) EN: advertising goal FR:
แผนการโฆษณา[n. exp.] (phaēnkān kh) EN: advertising plan FR:
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōt) EN: advertising poster ; advertisement FR:
รูปแบบการโฆษณา[n. exp.] (rūpbaēp kān) EN: advertising style FR:
สื่อโฆษณา[n. exp.] (seū khōtsan) EN: advertising media FR: média publicitaire [m]
ตัวแทนโฆษณา[n. exp.] (tūathaēn kh) EN: advertising agency FR:
วัตถุประสงค์การโฆษณา[n. exp.] (watthupraso) EN: advertising objective FR:

advertising ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführungswerbung {f}announcement advertising
Gemeinschaftswerbung {f}association advertising
Firmenwerbung {f}corporate advertising
Außenwerbung {f}outdoor advertising
Leuchtreklame {f}luminous advertising
Schleichwerbung {f}surreptitious advertising
Anzeigenannahme {f}advertising office
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau
Anzeigenauftrag {m}advertising order
Anzeigenbeilage {f}advertising insert
Anzeigenblatt {n}advertising journal
Anzeigenblatt {n}advertising paper
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price
Anzeigenkunde {m}advertising customer
Anzeigentext {m}advertising copy
Anzeigenvertrag {m}advertising contract
Werbeleiter {m}advertising manager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advertising
Back to top