ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

above-board

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *above-board*, -above-board-

above-board ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
English-Thai: HOPE Dictionary
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's... not quite above-board.คือมันไม่ค่อยจะโปร่งใสนัก..
If it's not above-board, then what exactly is it?แล้วที่ว่ามันไม่โปร่งใสน่ะ มันเป็นอย่างไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า above-board
Back to top