ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abnegate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abnegate*, -abnegate-

abnegate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abnegate (vt.) ละทิ้ง See also: ล้มเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God is a ludicrous fiction, dreamt up by inadequates who abnegate all responsibility to an invisible magic friend.พระเจ้าก็แค่ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนสิ้นหวัง ที่ละทิ้งความรับผิดชอบทุกอย่างเพื่อคนๆ หนึ่งในจินตนาการเท่านั้นแหล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abnegate
Back to top