ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

american

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *american*, -american-

american ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
American (adj.) เกี่ยวกับอเมริกา See also: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา Syn. Yankee
American (n.) คนอเมริกา See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
American history (n.) หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน Syn. American materials
American materials (n.) หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน Syn. American history
American Revolution (n.) สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)
Americana (n.) หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน Syn. American history, American materials
Americanism (n.) ความเลื่อมใสอเมริกา
Americanization (n.) การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize (vi.) กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. make into an American, introduce to American
English-Thai: HOPE Dictionary
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american indianอินเดียแดง
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
americana(อะเมริแคน' นะ) n. หนังสือหรือแผนที่ที่เกี่ยวกับอเมริกา, สิ่งสะสมดังกล่าว
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanism(อะเม' ริคันนิสซึม) n. ความเลื่อมในในอเมริกา, ภาษาหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา , ประเพณีอเมริกัน, แบบอเมริกัน
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (n.) Department of American and South Pacific Affairs
คนอเมริกัน (n.) American See also: American people
ชาวอเมริกัน (n.) American See also: American people Syn. คนอเมริกัน
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (n.) American University Alumni See also: AUA
เอยูเอ (n.) American University Alumni See also: AUA Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna be talkin' like an American before ya know it.{\cHFFFFFF}คุณ gonna ได้รับการพูดถึงเช่น ชาวอเมริกันก่อนที่จะรู้ว่ามันยา
I work no more for American imperialists!ผมทำงานไม่มากสำหรับ จักรวรรดินิยมอเมริกัน!
We do not want... the American military road!{\cHFFFFFF}เราไม่ต้องการ ... {\cHFFFFFF}ถนนทหารอเมริกัน!
But... a new American ambassador is coming tomorrow,{\cHFFFFFF}แต่... {\cHFFFFFF}ทูตอเมริกันใหม่ จะมาในวันพรุ่งนี้
Most of us live in the American compound.{\cHFFFFFF}พวกเราส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสารประกอบอเมริกัน
I want to see your files on every anti- American incident over the past six months.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการจะดูไฟล์ของคุณในทุกการป้องกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอเมริกันที่ผ่านมาหกเดือน
They say it's an act of American aggression... against peace-loving people.{\cHFFFFFF}พวกเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ การรุกรานของชาวอเมริกัน ... {\cHFFFFFF}กับคนรักสันติภาพ
Well, American aggression, warmongering, tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}ดีอเมริกันก้าวร้าว {\cHFFFFFF}กระหาย, {\cHFFFFFF}รถถังที่วอลล์สตรีทขาย
All the people in Sarkhan are united... against the American military adventure here, and we will not be compromised.{\cHFFFFFF}ทุกคนใน Sarkhan เป็นปึกแผ่น ... {\cHFFFFFF}กับชาวอเมริกัน การผจญภัยของทหารที่นี่ {\cHFFFFFF}และเราจะไม่ถูกทำลาย
I'm talkin' about the American people!{\cHFFFFFF}ฉันพูดเกี่ยวกับ คนอเมริกัน!
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
The local bickering of Sarkhanese politicians and American ambassadors... is not important to us.{\cHFFFFFF}The local bickering of Sarkhanese politicians and American ambassadors... {\cHFFFFFF}is not important to us.

american ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔衮琴[Ā ěr gǔn qín, ㄚ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ ㄑㄧㄣˊ, 阿尔衮琴 / 阿爾袞琴] Algonquin (North American people)
印第安人[yìn dì ān rén, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, 印第安人] American Indians
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 友邦保险公司 / 友邦保險公司] American International Group (AIG), insurance company
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, 美元] American dollar; US dollar
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, 美利坚] American airways (AA)
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, 美国人 / 美國人] American person; American people
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 美国国际集团 / 美國國際集團] American International Group
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 美国独立战争 / 美國獨立戰爭] American war of independence (1775-1783)
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, 美国联準 / 美國聯準] American Federal Reserve
美国航空[Měi guó Háng kōng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 美国航空 / 美國航空] American Airlines
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国航空公司 / 美國航空公司] American Airlines
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, 雷鸟 / 雷鳥] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology)
卡内基[Kǎ nèi jī, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ, 卡内基 / 卡內基] Carnegie (name); Andrew Carnegie (1835-1919), Scots American steel millionaire and philanthropist
美洲兀鹰[Měi zhōu wù yīng, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ˋ , 美洲兀鹰 / 美洲兀鷹] condor; American bald eagle
高德纳[Gāo Dé nà, ㄍㄠ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ, 高德纳 / 高德納] Donald Knuth (1938-) famous American computer scientist at Stanford University
埃德加・爱伦・坡[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Ai4 lun2 · Po1, 埃德加・爱伦・坡 / 埃德加・愛倫・坡] Edgar Allen Poe (1809-1849), American poet and novelist
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, 埃德加・斯诺 / 埃德加・斯諾] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
泰格・伍兹[Tài gé, ㄊㄞˋ ㄍㄜˊ· Wu3 zi1, 泰格・伍兹 / 泰格・伍茲] Eldrick "Tiger" Woods (1975-), American golfer
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 福斯特] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer
张纯如[Zhāng Chún rú, ㄓㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄖㄨˊ, 张纯如 / 張純如] Iris Chang (1968-2004), Chinese American historian and author of the Rape of Nanjing
拉丁舞[lā dīng wǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ˇ, 拉丁舞] Latin American dancing
美洲国家组织[Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˇ ㄓ, 美洲国家组织 / 美洲國家組織] Organization of American States
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, 薄瑞光] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, 斯诺 / 斯諾] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, 丁韪良 / 丁韙良] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university
索罗斯[Suǒ luó sī, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 索罗斯 / 索羅斯] Soros (name); George Soros or György Schwartz (1930-), Hungarian American financial speculator and millionaire philanthropist
威廉・福克纳[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Fu2 ke4 na4, 威廉・福克纳 / 威廉・福克納] William Faulkner (1897-1962), American novelist and poet
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 美国 / 美國] America; American; United States of America; USA
牛油果[niú yóu guǒ, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˇ, 牛油果] avocado (Persea americana)
鳄梨[è lí, ㄜˋ ㄌㄧˊ, 鳄梨 / 鱷棃] avocado (Persea americana)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
丹布朗[Dān Bù lǎng, ㄉㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, 丹布朗] Dan Brown (American novelist)
海明威[Hǎi míng wēi, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄟ, 海明威] Ernest Hemingway (American novelist)
印第安[Yìn dì ān, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ, 印第安] (American) Indian; native American; indigenous peoples of the Americas

american ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid)
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus)
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American
アメカジ[, amekaji] (n) (abbr) (See アメリカンカジュアル) American casual (fashion style)
アメコミ[, amekomi] (n) (abbr) American comic book
アメショー[, amesho-] (n) (abbr) American Shorthair (cat breed)
アメスク[, amesuku] (n) (abbr) American school
アメスラン[, amesuran] (n) Ameslan; American sign language
アメフト[, amefuto] (n) (abbr) (See アメリカンフットボール) American football; (P)
アメラグ[, ameragu] (n) (abbr) American rugby
アメリカインディアン[, amerikaindeian] (n) American Indian
アメリカサインランゲージ[, amerikasainrange-ji] (n) American Sign Language; ASL
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar
アメリカバイソン[, amerikabaison] (n) American bison (Bison bison)
アメリカビーバー[, amerikabi-ba-] (n) American beaver (Castor canadensis)
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
アメリカン[, amerikan] (n,adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P)
アメリカンインディアン;アメリカン・インディアン[, amerikan'indeian ; amerikan . indeian] (n) (sens) American Indian
アメリカンカジュアル[, amerikankajuaru] (n) American casual (fashion style)
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
アメリカンスクール[, amerikansuku-ru] (n) American school
アメリカンドリーム[, amerikandori-mu] (n) American dream
アメリカンフットボール[, amerikanfuttobo-ru] (n) American football
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix)
アメリカンリーグ[, amerikanri-gu] (n) American League
アメリカ人参[アメリカにんじん, amerika ninjin] (n) American ginseng (Panax quinquefolius)
アメリカ大陸[アメリカたいりく, amerika tairiku] (n) American continent; the Americas
アメリカ文化[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus)
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis)
アメリカ緋鳥[アメリカひどり;アメリカヒドリ, amerika hidori ; amerikahidori] (n) (uk) American wigeon (Anas americana)
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American

american ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลลิเกเตอร์อเมริกา[n. exp.] (aellikētoē ) EN: American alligator ; gator FR:
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American FR: américain ; étasunien ; états-unien
อเมริกันฟุตบอล[n. exp.] (Amērikan fu) EN: American football ; football (Am.) FR: football américain [m]
อเมริกันซามัว[n. prop.] (Amērikan Sā) EN: American Samoa FR: American Samoa
บริษัทอเมริกัน[n. exp.] (børisat Amē) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
บริษัทสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (børisat Sah) EN: American company ; American firm FR: société américaine [f] ; entreprise américaine [f]
ชายชาวอเมริกัน[n. prop.] (chāi chāo A) EN: American FR: Américain [m]
ชาวอเมริกัน ; ชาวอเมริกา[n. prop.] (chāo Amērik) EN: American FR: Américain [m] ; Américaine [f] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m] ; Ricain [m] (fam.)
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดอลลาร์ = ดอลล่าร์[n.] (dønlā = døl) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m] ; billet vert [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Sahar) EN: United States dollar ; U.S. dollar ; American dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīendaēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian FR: Iroquois [m]
จักจั่นอเมริกัน[n. exp.] (jakkajan Am) EN: American cicada FR:
จระเข้ตีนเป็ดอเมริกา[n. exp.] (jørakhē tīn) EN: American alligator ; gator FR:
ข้าวผัดอเมริกัน[n. exp.] (khāophat Am) EN: American fried rice FR:
คนอเมริกัน[n. prop.] (khøn Amerik) EN: American FR: Américain [m] ; Américaine [f]
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [org.] (Khø Toklong) EN: North American Free Trade Agreement (NAFTA) FR:
เกี่ยวกับอเมริกา[adj.] (kīo kap Amē) EN: American ; related to Amrica FR: américain
กบกระทิงอเมริกัน[n. exp.] (kop krathin) EN: American bullfrog ; Rana catesbeiana FR:
มะกัน[n. prop.] (Makan) EN: American FR: Américain
แมลงสาบอเมริกัน[n. exp.] (malaēng sāp) EN: American cockroach FR:
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Mūkǿ Woējin) EN: Virgin Islands of the United States ; United States Virgin Islands (USVI) ; U.S. Virgin Islands ; American Virgin Islands FR:
นักธุรกิจชาวอเมริกัน[n. exp.] (nakthurakit) EN: American businessman FR: homme d'affaires américain [m]
เงินดอลลาร์[n. exp.] (ngoen dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok daodin ) EN: Buff-bellied Pipit ; American Pipit FR: Pipit d'Amérique [m] ; Pipit farlousane [m] ; Pipit à ventre roux [m]
ภาษาอเมริกัน[n. exp.] (phāsā Amēri) EN: American English ; American FR: américain [m]
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: American English FR: américain [m]
ปลากะพงลาย[n. exp.] (plā kaphong) EN: Silver tiger fish ; American tiger fish ; Datnioides polota FR: Datnioides polota
ปรัชญาอเมริกัน[n. exp.] (pratyā Amēr) EN: American Philosophy FR: philosophie américaine [f]
เหรียญสหรัฐ[n. exp.] (rīen Sahara) EN: U.S. dollar ; American dollar ; US Dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส = สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin A) EN: American Airlines FR: American Airlines
สมาคมเคมีอเมริกัน[org.] (Samākhom Kh) EN: American Chemical Society (ACS) FR:
ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา[n. exp.] (Talātlaksap) EN: American Stock Exchange (AMEX) FR:
ทหารอเมริกัน[n. exp.] (thahān Amer) EN: American troops FR: armée américaine [f] ; troupes américaines [fpl]
วรรณคดีอเมริกัน[n. exp.] (wannakhadī ) EN: American Literature FR: littérature américaine [f]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana FR: agave [m]
อเมริกาโน่ = อเมริกาโน[n.] (Amērikānō) EN: Caffè Americano ; Americano FR:
ชาวอเมริกันเชื้อชาติจีน[n. prop.] (chāo Amērik) EN: Chinese Americans FR: Sino-Américains [mpl]
ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา[n. prop.] (chāo Amērik) EN: Afro-American FR: Afro-Américain [m] ; Noir américain [m]
เอ.ยู.เอ. = เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni) FR:

american ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelente {f} [ornith.]North American Black Duck
Grauwasseramsel {f} [ornith.]North American Dipper
Weißflecken-Goldschnepfe {f} [ornith.]South American Painted Snipe
Football {m} [sport]American football
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Nordamerikanische Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon (Anas americana)
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus)
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius)
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter
Nordamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]American Bittern
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis
Nordamerik. Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter
Rabengeier {m} [ornith.]American Black Vulture
Weißkopf-Seeadler {m} [ornith.]American Bald Eagle
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Buntfalke {m} [ornith.]American Kestrel
Indianer {m}(American) Indian
Baumammer {f} [ornith.]American Tree Sparrow
Meisenwaldsänger {m} [ornith.]Northern Parula (Parula americana); Parula Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า american
Back to top