ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-worthlessness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น worthlessness, *worthlessness*,

-worthlessness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無価値[むかち, mukachi] (n) worthlessness

-worthlessness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไร้ค่า[n.] (khwām raikh) EN: worthlessness FR: futilité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -worthlessness-
Back to top