ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-whale-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whale, *whale*,

-whale- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take the raft, and when the whale opens its mouth--เราจะพาแพ และเมื่อวาฬเปิดปากของมัน
He'd come home hammered, lookin' to whale on somebody.เวลาเขากลับบ้านต้องหาเรื่องทุบตี
I'm going to whale on my pecks, and then I'm going to do my back.ผมกำลังบริหารกล้ามท้อง แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อหลัง
I hope a whale ate him and shat him out, and then ate him again.อยากให้วาฬกินเขาแล้วฉีกเขาเป็นชิ้นๆ และกินเข้าไปอีกที
There's a whale on the line demanding to see you.มีลูกค้าเรียกหานายแน่ะ
You gotta try the blowhole thing man this whale dude is giving me a brain freeze.คุณต้องลองฟังเรื่องทั้งหมด ทั้งหมดนั่นทำให้ผมคลั่ง
You got me. Things were simpler when I could just whale on the guy.ฉันก็เหมือนนาย มันจะง่ายขึ้นถ้าฉันชอบอ่านหนังสือ
I could whale on him if I get close but he could see me coming from a mile away.ฉันจะอัดมันร่วงแน่แค่ขอให้ได้เข้าใกล้มัน... ...แต่มันคงจะเห็นฉันมาแต่ไกลแล้ว
But there's whale watching, too.เอริค นายยืนบนบอร์ดโฟมได้ครั้งเดียว
By the mystery of whale migration.เกี่ยวกับการอพยพของฝูงวาฬ
So we've got to get the whale to sing.ดังนั้น เราต้องทำให้พวกฝูงวาฬร้องเพลง
On our left here is the infamous Taiji Whale Museum.ด้านซ้ายของเราคือ พิพิธภัณพ์วาฬไทจิ

-whale- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕鲸船[bǔ jīng chuán, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, 捕鲸船 / 捕鯨船] whaler; whale catcher

-whale- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber
ジンベエザメ属[ジンベエザメぞく, jinbeezame zoku] (n) Rhincodon (genus of one species of whale shark, Rhincodon typus, in the family Rhincodontidae)
ジンベエザメ科[ジンベエザメか, jinbeezame ka] (n) Rhincodontidae (family of whale sharks containing only one species of one genus, Rhincodon typus)
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac
ベルーガ[, beru-ga] (n) (See 白海豚) beluga whale (Delphinapterus Leucas)
ホエール[, hoe-ru] (n) whale
ホエールウオッチング[, hoe-ruuocchingu] (n) whale watching
ミンク鯨[ミンクくじら;ミンククジラ, minku kujira ; minkukujira] (n) (uk) minke whale; piked whale (Balaenoptera acutorostrata)
南槌鯨[みなみつちくじら;ミナミツチクジラ, minamitsuchikujira ; minamitsuchikujira] (n) (uk) Arnoux's beaked whale (Berardius arnuxii)
大西洋背美鯨[たいせいようせみくじら;タイセイヨウセミクジラ, taiseiyousemikujira ; taiseiyousemikujira] (n) (uk) North Atlantic right whale (Eubalaena glacialis)
子鯨;子クジラ;仔鯨;仔クジラ[こくじら(子鯨;仔鯨);こクジラ(子クジラ;仔クジラ), kokujira ( ko kujira ; shi kujira ); ko kujira ( ko kujira ; shi kujira )] (n) whale calf
座頭鯨[ざとうくじら;ザトウクジラ, zatoukujira ; zatoukujira] (n) (uk) humpback whale (Megaptera novaeangliae)
扇歯鯨[おうぎはくじら;おおぎはくじら(ik);オウギハクジラ;オオギハクジラ(ik), ougihakujira ; oogihakujira (ik); ougihakujira ; oogihakujira (ik)] (n) (uk) Stejneger's beaked whale (Mesoplodon stejnegeri)
抹香鯨[まっこうくじら;マッコウクジラ, makkoukujira ; makkoukujira] (n) (uk) sperm whale
捕鯨[ほげい, hogei] (n) whaling; whale fishing; (P)
槌鯨[つちくじら;ツチクジラ, tsuchikujira ; tsuchikujira] (n) (uk) Baird's beaked whale (Berardius bairdii)
沖巨頭[おきごんどう;オキゴンドウ, okigondou ; okigondou] (n) (uk) false killer whale (Pseudorca crassidens)
畝須[うねす, unesu] (n) ridged whale meat used to make whale "bacon"
赤坊鯨[あかぼうくじら;アカボウクジラ, akaboukujira ; akaboukujira] (n) (1) (uk) beaked whale; (2) Cuvier's beaked whale (Ziphius cavirostris)
鬚鯨[ひげくじら;ヒゲクジラ, higekujira ; higekujira] (n) (uk) baleen whale; whalebone whale
鰯鯨[いわしくじら;イワシクジラ, iwashikujira ; iwashikujira] (n) (uk) sei whale (Balaenoptera borealis)

-whale- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลามวาฬ[n. exp.] (chalām wān) EN: whale shark ; Rhincodon typus FR:
ไขวาฬ[n. exp.] (khai wān) EN: mink oil ; whale wax FR: graisse de baleine [f] ; graisse de phoque [f]
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa kl) EN: Short-finned Pilot Whale FR:
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa th) EN: Melon-headed Whale FR:
ปลาฉลามวาฬ[n. exp.] (plā chalām ) EN: whale shark ; Rhincodon typus FR:
ปลาวาฬ[n.] (plāwān) EN: whale FR: baleine [f]
ปลาวาฬสีน้ำเงิน[n. exp.] (plāwān sī n) EN: Blue Whale FR: baleine bleue [f]
วาฬ[n.] (wān) EN: whale FR: baleine [f]
วาฬบรูดา[n. exp.] (wān Brudā) EN: Bryde's Whale FR:
วาฬฟันเขี้ยว[n. exp.] (wān fan khī) EN: Ginkgo-toothed Beaked Whale FR:
วาฬฟิน[n. exp.] (wān fin) EN: Fin Whale FR:
วาฬหัวทุย[n. exp.] (wān hūa) EN: Sperm Whale FR:
วาฬหัวทุยแคระ[n. exp.] (wān hūa thu) EN: Dwarf Sperm Whale FR:
วาฬหัวทุยเล็ก[n. exp.] (wān hūa thu) EN: Pygmy Sperm Whale FR:
วาฬคูเวียร์[X] (wān Khūwīe) EN: Cuvier's Beaked Whale FR:
วาฬเพชฌฆาต[n. exp.] (wān phetcha) EN: Killer Whale FR:
วาฬเพชฌฆาตเล็ก[n. exp.] (wān phetcha) EN: Pygmy Killer Whale FR:
วาฬเพชฌฆาตแปลง[n. exp.] (wān phetcha) EN: False Killer Whale FR:
วาฬสีน้ำเงิน[n. exp.] (wān sī nāmn) EN: blue whale FR: baleine bleue [f]
วาฬซิทตัง[n. exp.] (wān sittang) EN: Bryde's Whale FR:

-whale- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Blauwal {m}blue whale
Cuvier-Schnabelwal {m} [zool.]Cuvier's beaked whale; Cuvier's whale; goose-beaked whale; goose-beak whale (Ziphius cavirostris)
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori)
Indopazifischer Schnabelwal {m} [zool.]Longman's beaked whale; Pacific beaked whale; Indo-Pacific beaked whale (Mesoplodon pacificus)
Japanischer Schnabelwal {m} [zool.]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens)
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Zwergblauwal {m} (südliche Blauwal-Unterart) [zool.]pygmy blue whale (southern blue whale subspecies) (Balaenoptera musculus brevicauda)
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus)
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
Südlicher Entenwal {m} [zool.]southern bottlenose whale; Antarctic bottlenosed whale; flat whale (Hyperoodon planifrons)
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)
Zwergwal {m} (südliche Unterart) [zool.]minke whale (southern subspecies) (Balaenoptera bonaerensis; Balaenoptera acutorostrata bonaerensis)
Springen {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]leaping (of a whale or dolphin)
Blainvilles-Schnabelwal {m} [zool.]Blainville's beaked whale; Atlantic beaked whale; dense beaked whale; tropical beaked whale (Mesoplodon densirostris)
Brydewal {m}; Tropischer Wal [zool.]Bryde's whale; tropical whale (Balaenoptera edeni)
True-Schnabelwal {m} [zool.]True's beaked whale (Mesoplodon mirus)
Walläuse {pl}cyamid crustaceans; whale lice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -whale-
Back to top