ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-westward-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น westward, *westward*,

-westward- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The westward wind carried the volcanic ash over India, where it fell out in a smothering blanket over the subcontinent.ไปทางทิศตะวันตกลมดำเนิน เถ้าภูเขาไฟทั่วอินเดีย, ที่มันหลุดออกมาในผ้าห่มกลั้น มากกว่าทวีป
When Aegon Targaryen turned his eye westward and flew his dragons to Blackwater Rush...เมื่อเอกอน ทาร์แกเรี่ยน เปลี่ยนสายตาสู่ทางตะวันตก และควบขี่มังกรสู่อ่าวแบล๊ควอเตอร์

-westward- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
以西[いせい, isei] (n,n-suf) west of; and westward
西漸[せいぜん, seizen] (n,vs) westward advance
西遊[せいゆう;さいゆう, seiyuu ; saiyuu] (n,vs) westward trip; trip to the West

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -westward-
Back to top