ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-warmth-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น warmth, *warmth*,

-warmth- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์
But its warmth and comfort comes from the love within.ความสุขในบ้านอิลมาเล่นั้น เกิดจาก ความรักที่สะสม จากผู้ที่ได้อาศัยอยู่
When you gave me a ride on your bike, the warmth of your back, meant the world to meฉันหวังจะได้กอดเธออยู่อย่างนั้น ตอนที่เธอให้ฉันซ้อนท้ายมอเตอไซด์ ไออุ่นจากแผ่นหลังของเธอ
And the tiniest spark of warmth will bring them in like moths.แม้มีความอบอุ่นเล็กน้อย ก็ทำให้มันกลับมีชิวิตเหมือนพวกแมลงเม่า
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ
In the warmth of our bodies, a promise of life startsในความอบอุ่นของตัวเรา สัญญาณแห่งชีวิตได้เริ่มแล้ว
My belly's warmth will protect until your return.ท้องอันอบอุ่นของฉัน จะ ปกป้องมันจนกว่า คุณจะกลับมา
For a woman approaching her thirties, there comes times when she desires the warmth of a man.สำหรับผู้หญิงรู้สึกกระหาย มันเป็นช่วงเวลาที่เธอต้องการความอบอุ่นจากผู้ชาย
So that is why my king loses sleep and is forced from the warmth of his bed?หญิงเดียว ที่ถ้อยคำนาง จักสะเทือนอารมณ์ แห่งสามีข้า ได้แก่ข้า
Only warmth and light.Only warmth and light.
A little warmth and encouragement would have been nice.ให้ความอบอุ่นกับกำลังใจจะดีกว่ามั้ย

-warmth- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽかぽか[, pokapoka] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P)
大岡裁き[おおおかさばき, oookasabaki] (n) judicial decision made with human kindness and warmth in a fair manner (from the decisions of Oooka Tadasuke, a jurist in 17th century Japan)
春暖[しゅんだん, shundan] (n) warm spring weather; spring warmth
温み[ぬくみ, nukumi] (n) warmth
温覚[おんかく, onkaku] (n) sense of warmth
腰布団[こしぶとん, koshibuton] (n) cushion worn round the waist for warmth

-warmth- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
เตาผิง[n. exp.] (taophing) EN: fireplace ; heater ; stove ; fire for warmth FR: cheminée [f]
อุษมะ[n.] (utsama) EN: warmth FR:
อุษมัน[n.] (utsaman) EN: warmth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -warmth-
Back to top