ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-voluble-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น voluble, *voluble*,

-voluble- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口忠実;口まめ[くちまめ, kuchimame] (adj-na,n) talkative; voluble

-voluble- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
พูดจ้อ[adj.] (phūt jø) EN: talkative ; loquacious ; voluble FR: bavard ; loquace ; volubile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -voluble-
Back to top