ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vilify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vilify, *vilify*,

-vilify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to vilify me for that?ลูกต้องการสบประมาทแม่ กับเรื่องนี้หรือ?

-vilify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vilify-
Back to top