ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-usage-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น usage, *usage*,

-usage- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย
Cross-check the secure cell phone usage of everyone with SCI clearance against all calls going in and out of Turin, Italy, the morning Ross was there.ขออนุญาต CSI เช็คด้านความปลอดภัย การใช้โทรศัพท์ของทุกคน เช็คโทรศัพท์ทั้งหมดที่โทรเข้าออกในทูริน อิตาลีในเช้าวันที่รอสไปที่นั่น
Maps,building usage permitsพวกแผนที่ ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร...
New school policy--there will be no Cell phone usage during school hours.กฎใหม่ของโรงเรียน คือเราไม่อนุญาติให้ใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเวลาเรียน
By the way, another accepted usage for the term "ho."เกือบลืม นั่นเป็นอีกคำที่ใช้คำว่า โสเภณี ได้
If they're housing illegals, there'll be a higher usage of power and water.ถ้าพวกเขาอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย จะมีการใช้งานของพลังงาน และน้ำเพิ่มมากขึ้น
I respect your usage of the word this one instance.คราวนี้ผมเห็นด้วยกับคำที่คุณใช้
I did a check into that number's usage in the Book of Revelation.ผมได้ตรวจสอบการใช้เลขเหล่านั้น ในคำภีร์พระธรรมวิวรณ์
Con ed is reporting an increase in power usage at the home on 68th.การไฟฟ้ารายงานว่ามีอัตรา การใช้ไฟสูงขึ้น ในบ้านหลังที่อยู่ถนนสาย 68
The usage is erratic, but someone's definitely home.การใช้งานไม่มีตุดประสงค์ที่แน่นอน แต่เป็นการใช้จากที่บ้านแน่นอน

-usage- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照准[zhào zhǔn, ㄓㄠˋ ㄓㄨㄣˇ, 照准 / 照準] request granted (formal usage in old document); to aim (gun)
使用权[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使用权 / 使用權] usage rights
使用量[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使用量] volume of use; usage amount

-usage- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中止法[ちゅうしほう, chuushihou] (n) grammatical rule allowing the usage of the continuative form as a conjunction
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
利用時間[りようじかん, riyoujikan] (n) usage time; utilization time
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] (n) basic rate (i.e. excluding optional service fees, usage charges, etc.); basic charge; base cost; base price; (P)
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised)
漢文典[かんぶんてん, kanbunten] (n) (See 漢文・かんぶん・2) dictionary of kanbun grammar and usage
箸使い[はしづかい, hashidukai] (n) chopstick usage
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based
使用法[しようほう, shiyouhou] usage
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
帯域幅利用[たいいきはばりよう, taiikihabariyou] bandwidth usage

-usage- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้ความรุนแรง[v. exp.] (chai khwām ) EN: FR: recourir à la force ; faire usage de la force
ใช้แล้ว[adj.] (chai laēo) EN: used ; second-hand ; recycled FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo t) EN: throwaway ; disposable FR: jetable ; à usage unique
ใช้น้อยลง[v. exp.] (chai nøi lo) EN: FR: utiliser moins ; avoir un usage moindre
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
จารีตประเพณี[n.] (jārītpraphē) EN: tradition ; custom ; usage ; convention FR: tradition [f]
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; recours [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
การใช้ภาษาไทย [n. exp.] (kān chai ph) EN: Thai usage ; Thai language usage FR:
การใช้ผิด[n. exp.] (kān chai ph) EN: FR: mauvais usage [m] ; mésusage [m] (vx)
การใช้สิทธิ[n. exp.] (kān chai si) EN: FR: exercice du droit [m] ; usage du droit [m]
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine ; drug use FR: usage de médicaments [m]
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR: usage rationnel des médicaments [m]
คำแนะนำการใช้ยา[n. exp.] (kham naenam) EN: FR: bon usage des médicaments [m]
ขนบธรรมเนียม[n.] (khanopthamn) EN: custom ; wont ; convention ; traditional ways FR: tradition [f] ; coutume [f] ; usage [m] ; convention [f]
ขนบธรรมเนียมสากล[n. exp.] (khanopthamn) EN: international practice FR: usage international [m] ; pratique internationale [f]
ประเพณีค้าขาย[n. exp.] (praphēnī kh) EN: commercial usage FR:
ฤต[n.] (reut) EN: custom ; tradition ; uasge FR: coutume [f] ; usage [m]
รถใช้แล้ว[n. exp.] (rot chāi la) EN: second-hand car FR: voiture d'occasion [f] ; voiture de deuxième main [f] ; véhicule d'occasion [m] ; véhicule usagé [m]
รถมือสอง[n. exp.] (rot meūsøng) EN: used car ; second-hand car ; used vehicle ; second-hand vehicle FR: voiture d'occasion [f] ; voiture de deuxième main [f] ; véhicule d'occasion [m] ; véhicule usagé [m]
รถเพื่อการพาณิชย์ [n. exp.] (rot pheūa k) EN: vehicles for commercial purposes FR: véhicules à usage commercial [mpl]
สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย [xp] (samrap chai) EN: for household use FR: pour usage domestique
สำหรับเจ้าหน้าที่[n. exp.] (samrap jao ) EN: for official use FR: pour usage officiel ; cadre réservé [m]
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม[X] (thī chai na) EN: FR: à usage industriel
อุปโภค[v.] (uppaphōk = ) EN: consume ; use ; utilize FR: user de ; faire bon usage de
วัตร-[pref.] (wattra-) EN: usage ; observance ; obligation ; common practice ; routine FR:

-usage- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsachgemäß {adj} | unsachgemäße Nutzungincorrect | incorrect usage
Sprachgebrauch {m}linguistic usage
Benutzungsbedingungen {pl}terms of usage
Handelsbrauch {m}trade usage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -usage-
Back to top