ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unwarranted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unwarranted, *unwarranted*,

-unwarranted- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and,โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป
You've drawn unwarranted attention.คุณดึงความสนใจอย่างไม่น่าทำเลย มันเป็นเรื่องที่เราเข้าไปพัวพันไม่ได้
I'm still deeply unhappy with you, mind, on account of the unwarranted violence.กับความรุนแรงที่ไม่มีเหตุผล ก็ได้ ชั้นขอโทษ
Enough! This attack is unwarranted and malicious.พอได้แล้ว การจู่โจมนี้ไม่ได้รับประกันความมุ่งร้าย
Yes... unwarranted harassment, defamation of character.ครับ บุกรุกโดยไม่มีหมายค้น, ทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียง
Mr. Ehrmantraut has become the subject of a vicious, relentless, and unwarranted DEA persecution.คุณอีแมนเทราท์ ตกเป็นจำเลยของสังคม ของความชั่วร้าย อย่างไม่หยุดหย่อน และโดยไม่มีเหตุผล ป.ป.ส คอยตามรังควาน
Well, thank you for that unwarranted outburst.เยี่ยม ขอบคุณ \ ไม่รับรองว่าชั้นจะ

-unwarranted- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously
妄念[wàng niàn, ㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˋ, 妄念] wild fantasy; unwarranted thought

-unwarranted- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:

-unwarranted- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unwarranted-
Back to top