ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unison-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unison, *unison*,

-unison- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.
[ HEARTS BEATING IN UNISON ][ HEARTS BEATING IN UNISON ]

-unison- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[, shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger
ユニゾン[, yunizon] (n,adj-no) unison
三役揃い踏み[さんやくそろいぶみ, sanyakusoroibumi] (n) ritual stomping in unison on the final day of sumo tournament
叢立ち;総立ち;群立ち[そうだち(総立ち);むらだち(叢立ち;群立ち), soudachi ( soudachi ); muradachi ( sou tachi ; gun tachi )] (n) standing in a group; standing up in unison
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.)
統一行動[とういつこうどう, touitsukoudou] (n) joint action; acting in unison

-unison- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านพร้อมกัน[v. exp.] (ān phrøm ka) EN: read in unison FR: lire à l'unisson
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[adv.] (pen an neun) EN: in unison ; as one ; one and the same FR:
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[adj.] (pennāmneung) EN: in unison ; as one ; united ; unanimous FR:
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; together ; meanwhile ; in the meantime ; altogether ; in unison FR: en même temps ; simultanément ; en choeur ; à l'unisson
พร้อมพรัก[adv.] (phrømphrak) EN: in unison ; in harmony ; all together ; in force ; in mass ; in great numbers FR:
พร้อมพรั่ง[adv.] (phrømphrang) EN: in unison ; in harmony ; all together ; in force ; in mass ; in great numbers FR:
พร้อมเพรียง[adv.] (phrømphrīen) EN: all together ; completely ; in unison ; in harmony FR:
แซ่ซ้อง[v.] (saēsøng) EN: sing in unison FR:
สังคายนา[n.] (sangkhāyanā) EN: chanting in unison ; Buddhist Council for Collation of the Tipitaka FR:
สังคายนาย[n.] (sangkhāyanā) EN: chanting in unison ; Buddhist Council for Collation of the Tipitaka FR:
ซ้อง[v.] (søng) EN: sing in unison ; cry out in one voice FR:

-unison- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unisono {adv}in unison

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unison-
Back to top