ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unfriendly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfriendly, *unfriendly*,

-unfriendly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May these cloaks help shield you from unfriendly eyes.มันจะช่วยปกปิดเจ้า จากสายตาของศัตรู
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ.
Honestly, for a family table it's a bit too unfriendly They won't make him richที่รักแต่มันไม่เหมาะที่จะเป็นโต๊ะอาหารสำหรับครอบครัว โต๊ะพวกนี้ไม่ทำให้เขารวยหรอก
Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meetเอเชียบ้าเรียน เอเชียเจ๋งๆ พวกบ้าพลัง
Put in unfriendly territory on a loan-out and left as expendable.ถูกส่งเเข้าไปในเขตศัตรู แล้วถูกทิ้งเหมือนไม่มีค่า
The unfriendly one over there, is Aya.ส่วนคนที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรน่ะ ชื่ออายะ
Next couple of days, this club's got some business to handle that could put our members and the people connected to us in... unfriendly situations.ในอีกสองสามวันนี้ คลับนี้มีเรื่องที่ต้องรับมือ กับความร่วมือของสมาชิกเรา และกลุ่มผู้คนที่มีเกี่ยวข้องกับพวกเราใน...
If we have an unfriendly crowd at nationals in new york.ถ้าพวกมีเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นมิตรที่งานระดับชาติในนิวยอร์ค
Neglecting duties, unfriendly attitude towards people.การละเลยหน้าที่ ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้คน
Neglecting duties, an unfriendly attitude towards people, poor communication skills...การละเลยการปฏิบัติหน้าที่... ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรกับประชาชน การสื่อสารคุณแย่มาก

-unfriendly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
非友好[ひゆうこう, hiyuukou] (adj-no) unfriendly

-unfriendly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมิตร[adj.] (amit) EN: unfriendly ; inamical ; hostile FR: inamical
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
ชาเย็น[adj.] (chāyen) EN: unfriendly ; cold ; cool ; unfeeling ; irresponsive FR:
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious ; aggresive FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
อย่างไม่เป็นมิตร[adv.] (yāng mai pe) EN: unfriendly FR: hostilement ; de façon hostile
เย็นชา[adj.] (yenchā) EN: cold ; indifferent ; aloof ; unconcerned ; apathetic ; unfeeling ; unfriendly ; distant FR: distant ; froid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unfriendly-
Back to top