ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-typically-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น typically, *typically*,

-typically- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be writing a typically English story set in London...ของชาวอังกฤษที่เกิดขึ้นในลอนดอน
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง
Female arsonists are far less likely, their motive typically being revenge.นักวางเพลิงผู้หญิงหาได้อยาก/Nแรงจูงใจของพวกเขาส่วนมากคือการแก้แค้น
And who typically has a prison record?และใครที่ปกติจะมีประวัติจากเรือนจำ ไม่รู้
He said someone with your special-ops background typically starts at about $200,000.เขาว่าคนที่มีประสบการณ์ ปฏิบัติการพิเศษอย่างคุณ โดยมากเริ่มที่ สองแสน
Mrs. Myers, typically the thrill of hurting or causing pain to smaller creatures, it's often an early warning sign.คุณไมเออร์ นี่มันเป็นการสร้างความตื่นเต้น บนความเจ็บปวดของสัตว์ตัวเล็ก ๆ มันเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นสัญญาณเตือน
The panorama is typically cramped New York City view of nothing:ภาพมุมกว้างมีแต่ทำให้ดูอึดอัด วิวของนิวยอร์คไม่มีอะไรเลย
Snake bite punctures are typically curved... yeah, these are straight.รอยเจาะกัดของงูค่อนข้างจะโค้ง... ใช่ แต่ว่ารูพวกนี้มันตรง
We know that an underwear fetish typically beginsเรารู้ว่าพวกชอบชุดชั้นในเริ่มยังไง
He's typically blind and bored by his very own wife, ready to fantasize about the first unknown woman he hasn't fucked yet.เขาที่ตาบอดและถูกเบื่อโดยภรรยาของตัวเองแท้ๆ ที่พร้อมจะจินตนาการเกี่ยวกับ ผู้หญิงที่ไม่รู้จักเป็นคนแรก เขายังไม่ทันได้มีอะไรเลย
Abductions typically are about timing and opportunity.การลักพาตัวมักจะเป็นเรื่องของเวลาและโอกาส
What do sexual predators from Alabama typically do, uh, aside from the obvious?ปรกติแล้วคนบ้ากามจากอลาบาม่ามักจะทำอะไร ่เอ่อ นอกเหนือจากสิ่งที่รู้ๆกันอยู่

-typically- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
怒筋[どすじ, dosuji] (n) (m-sl) (obsc) anger veins (stylised X mark typically shown on forehead)
拝啓[はいけい, haikei] (n) (letters beginning with this typically end with 敬具) Dear (so and so); Dear Sir; Dear Madam; To Whom It May Concern; (P)
湯桶[ゆとう, yutou] (n) (See 湯桶読み) pail-like wooden container typically lacquered in Japanese style, used for holding and serving hot liquids
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P)
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese

-typically- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ตาบ[n.] (tāp) EN: embroidered emblem typically worn around the neck FR:
อย่างเป็นแบบฉบับ[adv.] (yāng pen ba) EN: typically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -typically-
Back to top