ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tread-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tread, *tread*,

-tread- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They climb their way up in heels, no matter who they have to tread on to do it.แต่พวกเธอใส่ส้นสูงของเธอปีนขึ้นไป และไม่สนว่าจะต้องเหยียบใครขึ้นไป
You talked to someone inside Tread stone.คุณพูดกับบางคนที่ข้องกับ tread stone
She was Tread stone. Logistics.เธอเคยอยู่เทรดสโตน โลจิสติกส์
It's an early Tread stone identity registered to Jason Bourne, but he never used it, and it never went to the grid.มันเป็นชื่อจากปฏิบัติการเทรดสโตนที่ลงทะเบียนไว้โดยเจสัน บอร์น แต่เขาไม่เคยใช้มันเลย แล้วก็ไม่เคยถูกใช้ด้วย
It's the same tire tread comin back as going.รอยล้อแบบเดียวกัน,กลับมาแล้วออกไป
We've got no choice, but if we tread lightly, we should be OK.เราไม่มีทางเลือก แต่ถ้าเราค่อยๆ ย่ำไป ก็น่าจะปลอดภัย
Not all of them had the same nick in the tread that you do.มีแค่รองเท้าคุณที่ไปอยู่ตรงที่เกิดเหตุฆาตกรรม แอนดรูว์ บรอดส์กี้ และ วินซ์ คอสลอฟ
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ
You'd do well to tread more softly with her.เจ้าควรดูแลเธอ ให้นุ่มนวลกว่านี้
I would tread carefully, Mr Shelton.ฉันจะระมัดระวังให้มากขึ้น คุณเชลตัน
Okay, I don't know where you're going with this, but tread carefully because it may be the last conversation we ever have.เอาล่ะ ฉันไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรต่อ แต่นึกคำพูดให้ดีเพราะอาจเป็น การคุยกันครั้งสุดท้ายของเรา
Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach.เมื่อเช้าหมาโดนรถทับในซอย ไส้แตกกระจาย

-tread- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
[dì, ㄉㄧˋ, 踶] kick; tread on
[zhí, ㄓˊ, 蹠] metatarsus; sole of foot; tread on
[lǚ, ㄌㄩˇ, 履] shoe; to tread on
胎面[tāi miàn, ㄊㄞ ㄇㄧㄢˋ, 胎面] surface of tire; tread (of tire)
踩水[cǎi shuǐ, ㄘㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, 踩水] tread water
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蹀] tread on
[dǎo, ㄉㄠˇ, 蹈] tread on; trample; stamp; fulfill

-tread- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] (v1,vt) to walk in on; to tread upon
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)

-tread- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ดอกยาง[n. exp.] (døk yāng) EN: tread FR:
การย่ำ[n.] (kān yam ) EN: tread FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
การย่ำเท้า[n.] (kān yam thā) EN: tread FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กระทืบธรณี[n.] (kratheūpthø) EN: walking with a heavy tread FR:
ตีนตะขาบ[n.] (tīntakhāp) EN: caterpillar tread FR:
ย่ำ[v.] (yam) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over FR: piétiner ; fouler
ย่าง[v.] (yāng) EN: step ; tread ; set foot ; be going on ; approach ; enter FR: aborder
ย่างก้าว[n.] (yāngkāo) EN: step ; tread ; walk ; pace FR:
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบจมูก[v. exp.] (yīep jamūk) EN: tread on someone's toes ; slap in the face FR:

-tread- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Laufflächengummi {m}cap (tyre); tread gum; tread rubber
Laufflächenkrone {f}cap (tyre); tread cap
Geländeprofil {n}cross-country tread
Laufflächenbreite {f}crown width; tread crown width; tread width
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Lamellenprofil {n}siped tread
Protektorlösung {f}loose tread; tread looseness; tyre tread separation
Stollenprofil {n}lug tread
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Laufflächenprofil {n}pattern (tread); tread design; tread pattern; tread profile
Rippenprofil {n}ribbed tread
Sägezahnprofil {n}saw tooth tread design
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding
Laufflächenablösung {f}tread separation; tyre tread separation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tread-
Back to top