ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tranquility-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tranquility, *tranquility*,

-tranquility- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An Indian goddess at peace. It has a tranquility to it, don't you think?พระฮินดูสู่ความสงบ มันมีความสงบในตัว คุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอ?
I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine the security of the familiar, the tranquility of repetition.ผมเหมือนกับทุกๆท่าน ที่มีความสุขกับ ชีวิตประจำวัน... ...เป็นห่วงคนใกล้ชิด, อยู่อย่างสงบอย่างที่เคยเป็นมา.
An enchanting oasis of tranquility in a quiet English hamlet just 40 minutes from exciting London.""โอเอซิสอันมีมนต์ขลัง ในหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบ" "ห่างจากแสงสีนครลอนดอนแค่ 40 นาที"
Alright, well sorry for ruining the tranquility of your Emergency Room experience.ก็ใช่ ขอโทษที่วิ่งเข้าไปหาความสงบ ของนายในห้องฉุกเฉิน
For the present, the work to which we are all equally bound is to arrive at a reasoned tranquility within our borders, to regain prosperity at this time of depression without self-seeking, and to carry with us those whom the burden of the past yearsไม่ ก็ได้งั้น.. ผมจะถามคำถามท่าน
But lately, an odd tranquility had settled over Orson, and his wife had the feeling something was terribly wrong.แต่ตอนนี้ ความสงบเริ่มมาเยือนออสัน และภรรยาของเขาเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณไม่ปกติ
# And find tranquility # Get out of the car!# เพื่อพบความสงบสุข # ลงมาจากรถ!
Houston, Tranquility Base here.ฮัดสัน ที่นี่เงียบมาก
It inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth.มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างมาก ที่จะนําสันติภาพมาสู่โลกของเรา
Xanthium approaching Tranquility Base.แซนเที่ยมเข้าใกล้พื้นที่ลงจอด
Peace and tranquility have been restored to Greendalia.สันติภาพและความสงบ ได้กลับคืนสู่กรีนเดเลีย
Come help us stop these guys, and then you can come back to your-- your domestic life of tranquility and soufflés.มาช่วยเรา \ หยุดคนเหล่านี้ และจากนั้นคุณสามารถ/กลับไปที่ของคุณ ชีวิตบ้านๆของความเงียบสงบและซูเฟลของนาย

-tranquility- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสงบสุข[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; tranquility ; peacefulness ; serenity FR: tranquilité [f] ; sérénité [f]
สมถ-[pref.] (samatha-) EN: tranquility ; contentment FR:
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[n. exp.] (sānti phāp) EN: peace ; tranquility ; calmness FR:
ศานติสุข[n.] (sāntisuk) EN: peace ; tranquility ; calmness FR:
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-) EN: calm ; calm down ; make calm ; make quiet ; restore peace ; restore tranquility FR: calmer ; pacifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tranquility-
Back to top