ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tool-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tool, *tool*,

-tool- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if this Puppet Master is really some sort of tool the MOFA uses to get their way with things and somehow they lost control of it?“นักเชิดหุ่น” อาจจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ของกระทรวงฯ ในการทำอะไรบางอย่าง, ซึ่งตอนนี้พวกเขาเกิดควบคุมมันไม่ได้...
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
What's the tool mark?มันเป็นลอยเครื่องมือหรือเปล่า
It's not a tool mark. It's a tooth mark. Look at the striae pattern.ไม่ใช่ มันเป็นลอยเคื่องมือ ลายมันตรง
Surveillance is their greatest tool against us.ที่มีเครื่องมือตรวจจับชั้นยอดไว้คอยป้องกัน
Fear became the ultimate tool of this government.ความกลัวกลายเป็นเครื่องมือ ที่ทรงพลังของรัฐบาล
It's an evaluation tool we use to separate applicants. Be safe, score a hundred.นี่เป็นวิธีที่เราใช้คัดคนที่มีแวว ดูให้ดี ถ้าไม่ได้เต็มร้อย
You see, I apprenticed as a tool and die maker in Germany.เห็นยัง ฉันเคยฝึกงานเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ในเยอรมัน
For so long my boat has been a tool of my dark trade...นานมาแล้วที่เรือของผมเป็นเครื่องมือขนส่งตอนกลางคืน
You let the tool do the work, you see?นาย ปล่อยให้ เครื่องมือมันทำงานไป เห็นไหม ?
Don't blame Turner. He was merely the tool of your betrayal.อย่าโทษเทิร์นเนอร์ เค้าเป็นแค่เครื่องมือให้คนทรยศ
Eisenschiml says that Booth was a tool in a greater conspiracy that involved men in Lincoln's Cabinet.ไอเซนชเมลบอกว่า บู๊ธเป็นแค่เครื่องมือ ในแผนสมคบคิดของ คนในคณะรัฐบาลของลินคอน

-tool- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丫杈[yā chā, ㄧㄚ ㄔㄚ, 丫杈] fork; tool made of forked wood
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, 枘] tenon; tool handle

-tool- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei
オーサリングツール[, o-saringutsu-ru] (n) {comp} authoring tool (WWW)
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
チョッピングツール[, choppingutsu-ru] (n) chopping tool
ツール(P);トゥール[, tsu-ru (P); tou-ru] (n) (1) {comp} tool (esp. software, etc.); (2) tour (e.g. Tour de France); (P)
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture)
ブラウジングツール[, buraujingutsu-ru] (n) browsing tool
プログラマーズツールキット[, purogurama-zutsu-rukitto] (n) {comp} programmer's tool kit
先棒[さきぼう, sakibou] (n) (1) front palanquin bearer; (2) flunky; cat's-paw; tool
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance
木工具[もっこうぐ, mokkougu] (n) woodworking tool
火叩き[ひはたき, hihataki] (n) tool used to extract combusted tobacco from a kiseru pipe
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives
走狗[そうく, souku] (n) hound; hunting dog; running dog; dupe; tool of another person; cat's-paw
鉈鎌[なたがま, natagama] (n) (uk) billhook; fascine knife; sickle-shaped tool with a sharp inner edge, halfway between a knife and an axe
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW)
グラフィックツール[ぐらふぃっくつーる, gurafikkutsu-ru] graphic(al) tool
ツールサーバ[つーるさーば, tsu-rusa-ba] tool server
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit
管理ツール[かんりツール, kanri tsu-ru] management tool
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool

-tool- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดายหญ้า[v. exp.] (dāi yā) EN: hoe ; weed with a tool FR: désherber ; faucher l'herbe
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
กะกร่อม[n.] (kakrǿm) EN: tool to catch a sea crab FR:
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng k) EN: appliance ; tool ; equipment FR: appareil [m] ; éauipement [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangcha) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware FR:
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū) EN: carpenter's tool FR: outil de menuisier [m]
เครื่องมือป้องกัน[n. exp.] (khreūangmeū) EN: protective tool FR:
เครื่องมือสื่อสาร[n. exp.] (khreūangmeū) EN: communication tool FR: appareil de communication [m]
เครื่องมือตัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: cutting tool FR: outil de découpe [m]
เครื่องทุ่นแรง[n.] (khreūangthu) EN: tool ; labour-saving device FR:
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)
กระเป๋าเครื่องมือ[n. exp.] (krapao khre) EN: tool bag ; tools case FR: boîte à outils [f]
กร่อม[n.] (krǿm) EN: tool to catch a sea crab FR:
ถุงเครื่องมือ[n. exp.] (thung khreū) EN: tool bag ; tool kit FR:
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์ป้องกัน[n. exp.] (uppakøn pǿn) EN: protective tool FR:
วัสดุอุปกรณ์[n. exp.] (watsadu upp) EN: tool ; ingredient FR:

-tool- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohrmeißel {m}boring tool
Strehlwerkzeug {n}chasing tool
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool
Freisenker {m}contour restoring tool
Crimpwerkzeug {n} [techn.] | Aufnahme des Crimpwerkzeugescrimping tool | locator of a crimping tool
Schneidzeug {n}edge tool
Versuchswerkzeug {n}experimental tool
Pendelwerkzeug {n}floating tool
Gartengerät {n}gardening tool
Werkzeugmaschinenbau {m}machine tool building
Spritzwerkzeug {n}molding tool
Aushalsemeißel {m}necking tool
Nibbelwerkzeug {n}nibbling tool
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool
Programmentwicklungssystem {n}software tool
Handzange {f} mit Sperrmechanismus | Handzange ohne Sperrmechanismusratchet hand tool | non-ratched hand tool
Ausziehwerkzeug {n}removal tool
Einwalzwerkzeug {n}roller expander; swaging tool
Einrichter {m} | Einrichter für Werkzeugmaschinen | Einrichter für Maschinensetter | tool setter | machine setter
Simulationswerkzeug {n}simulation tool
Aufweitwerkzeug {n} [techn.]sizing tool
Stemmwerkzeug {n}peening tool
Steinwerkzeug {n}stone tool
Anschlagwerkzeug {n}termination tool
Abisolierwerkzeug {n}stripping tool
Abdreheisen {n}turning tool
Drehstahl {m}turning tool
Saugheber {m}vacuum lifting tool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tool-
Back to top