ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tolerate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tolerate, *tolerate*,

-tolerate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We cannot tolerate the situationพวกเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อสถานการณ์นั่นได้
I can't do anything but tolerate to himฉันจะทำอะไรได้นอกจากอดทนอดกลั้นกับเขา
How can you tolerate that rude fellow?เธออดทนต่อคนหยาบคายอย่างนั้นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส
I simply will not tolerate eavesdropping unless I'm a part of it.ฉันจะไม่ยอมให้พวกหล่อนทำอย่างนี้เด็ดขาด ถ้าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย
He would not tolerate this bullshit!เขาไม่มีทางยอมให้จ่าทำชั่วๆ แบบนี้
But we tolerate them at The Shop as long as they perform... and Angelo has certainly done that.ทางเราบอกกับองค์กรแล้วว่า.. นายแอนเจโลลาออกไปแล้ว จริงสิ..
The military will not tolerate an fbi investigation.กองทัพ ไม่อดทนต่อการสืบสวน ของ F.B.I. หรอกนะ
There are few men whose society I can tolerate well. I believe you may be one of them.มีอยู่ไม่กี่คนในสังคมที่ผมจะยอมทน ผมเชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งในพวกเขา
No one else would tolerate a worthless little nothing like you.ไม่มีใครทนต่อเจ้าคนไร้ค่าอย่างแก
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม
Andrew, society can tolerate an immortal robot but we will never tolerate an immortal human.แอนดรู สังคมอาจใจกว้างกับ หุ่นยนต์ที่ไม่มีวันตาย... แต่เราจะไม่ยอมใจกว้างกับ
Remind me why we tolerate them.เตือนความจำฉันหน่อยซิ ทำไมพวกเราต้องทนพวกหล่อนด้วย
Today's the last day I'm going to tolerate your behavior.วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะอดทนกับการกระทำของเธอ
But I can't tolerate him this time.แต่ครั้งนี้ข้าคงปลอยไว้ไม่ได้

-tolerate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, 姑息养奸 / 姑息養奸] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child

-tolerate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate FR: tolérer
กัดก้อนเกลือกิน[v. (loc.)] (katkønkleūa) EN: live together in abject poverty ; tolerate living in poverty FR:
กล้ำกลืน[v.] (klamkleūn) EN: tolerate ; endure ; bear FR:
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter
ยอม[v.] (yøm) EN: allow ; permit ; let ; agree ; consent ; tolerate FR: admettre ; permettre ; accepter ; consentir ; tolérer ; daigner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tolerate-
Back to top