ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thus-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thus, *thus*,

-thus- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"'for thus bade the king of Assyria"เพราะกษัตริย์แห่ง อัสซีเรียตรัสดังนี้ว่า
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน
Displacement - a way to determine volume, and thus a way to determine density.การแทนที่ เป็นวิธีหาปริมาตร ดังนั้น จึงสามารถหาความหนาแน่น
And thus Archimedes solves the problem.และดังนั้น อาร์คีมีดีสจึงไขปัญหาออกได้ เขาตะโกนร่ำร้อง
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร
"was the scented May, and thus you used to spend your days."มันเป็นเดือนพฤษภาอันหอมหวาน... ที่ท่านเคยใช้เวลาอันเป็นสุข
It has the meaning of Continuous Suffering. Thus the nameมันหมายถึง ความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดตรงตามชื่อ
We have thus foreverWe have thus forever
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system.
This being the time when Hollywood dumps their crappy would-be blockbusters, which we could mock and thus feel better about ourselves.เพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ ฮอลลีวูดปล่อยหนัง ดีแตกออกมา/ซึ่งเราสามารถล้อเลียนได้
I must live my life with total efficiency, to maximize my inventing capacity, thus enabling me to do the most I can for mankind.ฉันจะได้เอาสมอง ไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เต็มที่ ทำประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้มากที่สุด

-thus- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
[me, ㄇㄜ˙, 么 / 麼] suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, indefinite 這麼|这么 thus etc

-thus- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way
無常迅速[むじょうじんそく, mujoujinsoku] (n) the (fast) pace at which life passes, and thus the nearness of death; promptitude of the changes of the times
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g,vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1,一肌脱ぐ) to work with great effort

-thus- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่นนั้น[adv.] (chennan) EN: such ; like that ; in that way ; thus FR: comme ça ; pareil ; tel ; de même
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
ดังนี้[adv.] (dang-nī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante ; de la sorte
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why FR: c'est pour cette raison ; de ce fait
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
จึง ; จึ่ง[conj.] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait ; dès lors
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
ลักษณาการนั้น[X] (laksanākān ) EN: thus FR:
ป่านฉะนี้[adv.] (pānchanī) EN: so far ; up to now ; even now ; thus far ; to such an extent FR:
ตถาคต[adj.] (Tathākhot) EN: the Accomplished One ; the Thus Gone ; the Truth-Getter ; the Truth-winner ; [an epithet of the Lord Buddha] FR:
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple

-thus- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thus-
Back to top