ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-throwaway-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น throwaway, *throwaway*,

-throwaway- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So far I'm the soggy part of the sandwich and the throwaway part of the cookie.ผมเคยบอกว่าผมอยากเป็นบอดี้การ์ดของพวกคุณ ผมหวังว่าคุณจะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเกาหลี
Well,these are just all throwaway people to you anyway,right?พวกเขาคงเป็นแค่คนที่ไม่มีค่าสำหรับคุณ ใช่มั้ย
This was sent from a throwaway phone.นี่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้ง

-throwaway- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber

-throwaway- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo t) EN: throwaway ; disposable FR: jetable ; à usage unique
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[n. exp.] (khøng thī c) EN: throwaway product FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -throwaway-
Back to top