ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-theorem-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น theorem, *theorem*,

-theorem- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A difficult theorem could be like a symphony. It's very erotic.บทที่ยากๆ มันก็เหมือน บทเพลงมันยั่วยวนสุดๆ
For years, he'd been working on a mathematical theorem using human genomes and DNA migration patterns.หลายปีมานี่, เขาทำงาน เกี่ยวกับทฤษฎีคณิตศาสตร์ โดยการใช้ยีนของสิ่งมีชีวิต และ รูปแบบของการย้าย DNA
The pythagorean theorem to the arbitrary angles...ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสู่มุมที่หาค่าไม่ได้
And that once you're done pretending to be a nitwit... you'll eventually go off and write some insane mathematical theorem that wins you the Nobel Prize.และทันทีที่คุณเลิกแกล้งทำเป็น คนโง่... .. คุณจะก้าวออกมาและ
Euclid's axioms seem so intuitively obvious that any theorem proved from them was deemed true in an absolute, often metaphysical sense!ทฤษฎีของยุคลิดมันถูกต้อง อย่างชัดเจน พิสูจน์โดยหลักการ อื่นๆ แบบปรัชญาธรรมชาติ
Well, Newton discovered binomial theorem aged 22.นิวตันค้นพบทฤษฎีบททวินามตอนอายุ 22
But Euler's Theorem gives you that immediately.แต่ทฤษฎีของออยเลอร์ จะแก้ได้ในทันที
Ashley Wednesday, star of the blockbuster Cube Theorem franchise, was spotted with pop rapper Conner4Real, leaving the exclusive New York City nightclub...แอชลีย์ เวนส์เดย์ ดารานำของหนังดัง ทฤษฎีบทรูปลูกบาศก์ ทฤษฎีบทรูปลูกบาศก์ มีคนเจอว่าอยู่กับนักร้องเพลงแร็พชื่อดัง คอนเนอร์โฟร์เรียล

-theorem- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆定理[nì dìng lǐ, ㄋㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 逆定理] converse theorem (math.)
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 中值定理] mean value theorem (in calculus)
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定理] established theory; theorem (math.)
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 不动点定理 / 不動點定理] fixed point theorem (math.)
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 代数基本定理 / 代數基本定理] fundamental theorem of algebra
微积分基本定理[wēi jī fēn jī běn dìng lǐ, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 微积分基本定理 / 微積分基本定理] fundamental theorem of calculus

-theorem- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスカルの定理[パスカルのていり, pasukaru noteiri] (n) Pascal's theorem
ピタゴラスの定理[ピタゴラスのていり, pitagorasu noteiri] (n) Pythagorean theorem
二項定理[にこうていり, nikouteiri] (n) binomial theorem
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used)
畳み込み定理[たたみこみていり, tatamikomiteiri] (n) {comp} convolution theorem
蜘蛛の巣理論;くもの巣理論[くものすりろん, kumonosuriron] (n) cobweb theorem
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem
中心極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem
定理[ていり, teiri] theorem
標本化定理[ひょうほんかていり, hyouhonkateiri] sampling theorem
畳み込み定理[たたみこみていり, tatamikomiteiri] convolution theorem

-theorem- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem ; theorem ; proof FR: théorème de géométrie [m]
ทฤษฎีบท[n.] (thritsadībo) EN: theorem FR: théorème [m]
ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์[n. exp.] (thritsadībo) EN: de Moivre's theorem FR: théorème de de Moivre [m]
ทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล[n. exp.] (thritsadībo) EN: Heine-Borel theorem FR:
ทฤษฎีบทการมีจริง[n. exp.] (thritsadībo) EN: existence theorem FR:
ทฤษฎีบทการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว[n. exp.] (thritsadībo) EN: unique factorisation theorem ; unique factorization theorem (Am.) FR:
ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย[n. exp.] (thritsadībo) EN: mean value theorem FR:
ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม[n. exp.] (thritsadībo) EN: mean value theorem FR:
ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมสำหรับปริพันธ์[n. exp.] (thritsadībo) EN: mean value theorem for integrals FR:
ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง[n. exp.] (thritsadībo) EN: intermediate value theorem FR:
ทฤษฎีบทเคย์เลย์[n. exp.] (thritsadībo) EN: Cayley's theorem FR: théorème de Cayley [m]
ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิลตัน[n. exp.] (thritsadībo) EN: Cayley–Hamilton theorem FR:
ทฤษฎีบทของเบส์[n. exp.] (thritsadībo) EN: Bayes' theorem FR: théorème de Bayes [m]
ทฤษฎีบทของกรีน[n. exp.] (thritsadībo) EN: Green's theorem FR:
ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส = ทฤษฎีบทปิทาโกรัส[n. exp.] (thritsadībo) EN: Pythagoras' theorem ; Pythagorean Theorem (Am.) FR: théorème de Pythagore [m]
ทฤษฎีบทของรอล[n. exp.] (thritsadībo) EN: Rolle's theorem FR:
ทฤษฎีบทของเซวา[n. exp.] (thritsadībo) EN: Ceva's theorem FR:
ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส[n. exp.] (thritsadībo) EN: the fundamental theorem of calculus FR:
ทฤษฎีบทหลักมูลเลขคณิต[n. exp.] (thritsadībo) EN: fundamental theorem of arithmetic FR:
ทฤษฎีบทเศษเหลือ[n. exp.] (thritsadībo) EN: remainder theorem FR:
ทฤษฎีบทสี่สี[n. exp.] (thritsadībo) EN: four color theorem ; four color theorem (Am.) FR:
ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง[n. exp.] (thritsadībo) EN: residue theorem ; Cauchy's Residue Theorem FR:
ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์[n. exp.] (thritsadībo) EN: Fermat's last theorem FR:
ทฤษฎีบททวินาม[n. exp.] (thritsadībo) EN: binomial theorem FR: théorème binomial [m]
ทฤษฎีการแบ่งกั้นเท่าพลังงาน[n. exp.] (thritsadī k) EN: theorem of equipartition of energy FR:
ทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (thritsadī n) EN: the central limit theorem (CLT) FR:
ตัวบท[n.] (tūabot) EN: text ; theorem FR: énoncé [m] ; texte [m]

-theorem- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem
Hauptsatz {m} [math.]fundamental theorem
Grenzwertsatz {m} | zentraler Grenzwertsatzlimit theorem | central limit theorem
Mittelwertsatz {m} [math.]mean value theorem
Hauptachsentheorem {n} [math.]principal axis theorem
Abtasttheorem {n}sampling theorem
Spektralsatz {m} [math.]spectral theorem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -theorem-
Back to top