ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-technician-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น technician, *technician*,

-technician- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alexa Woods, environmental technician and guide.อเล็กซา วูด ผู้เชี่ยวชาญและแนะแนวด้านสภาพแวดล้อม
Electronics Technician Lisa Melville.Gotta keep the mass as Iow as possibIe.
Chief Technician of New Technology Elizabeth Xander.หัวหน้าช่างเทคนิคแผนกเทคโนโลยีใหม่ เอลิซาเบ็ธ ซานเดอร์
I'm a technician and a doctor.ผมเป็นเท็คนิคการแพทย์แล้วก็เป็นหมอด้วย
A technician from the Ministry is going in to see if he can find out what's going on.ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงกำลังมา เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น
You're not a technician anymore. You're a field agent.นายไม่ใช่แค่ช่างเทคนิคนะ แต่เป็นสายลับภาคสนาม
Well, the cryonics technician said thatคือ ฝ่ายเทคนิค ของ ไครโอนิค บอกว่า
CSU Technician Sharp, how are you?ช่างเทคนิกหน่วยนิติเวชที่ชื่อ ชาร์ป สบายดีไหมคะ
Drone Maintenance Technician 49, hydro rig support.งั้นเดียวจะระวังตัวเพิ่ม อีกหน่อย
You're looking for a technician with high-level clearance.คุณต้องหาช่างเทคนิค ที่มียศสูงๆ
The lab technician now known as patient zero...เจ้าหน้าที่ห้องแลปซึ่งตอนนี้ก็คือคนไข้ซีโร่
This is a cellphone video taken by an emergency-room technician at a hospital in Pittsburgh last night.นี่คือภาพจากมือถือ ถ่ายโดยช่างเทคนิคห้องฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในพิทส์เบิร์ก เมื่อคืน

-technician- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
救急救命士[きゅうきゅうきゅうめいし, kyuukyuukyuumeishi] (n) paramedic; emergency medical technician

-technician- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (chang phūch) EN: specialist technician FR:
ช่างซ่อมบำรุง[n. exp.] (chang sǿm b) EN: maintenance technician FR: technicien de maintenance [m]
ช่างซ่อมวิทยุ[n. exp.] (chang sǿm w) EN: radio technician FR:
ช่างทันตกรรม[n. exp.] (chang thant) EN: dental technician FR:
ช่างเทคนิค[n. exp.] (chang thēkn) EN: technician FR: technicien [m]
ช่างยนต์[n. exp.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer ; automotive technician FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
ช่างโยธา[n. exp.] (chang yōthā) EN: civil works technician FR:
เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด[n. exp.] (jaophanakng) EN: occupational therapy technician FR:
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์[n. exp.] (jaophanakng) EN: radiographer technician FR:
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical rehabilitation technician FR:
เจ้าพนักงานเวชสถิติ[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical statistics technician FR:
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical technician assistant ; medical lab technician FR:
นายช่างชลประทาน[n. exp.] (nāi chāng c) EN: irrigation technician FR:
นายช่างขุดลอก[n. exp.] (nāi chāng k) EN: dredging technician FR:
นายช่างโลหะ[n. exp.] (nāi chāng l) EN: metal work technician FR:
นายช่างเหมืองแร่[n. exp.] (nāi chāng m) EN: mining technician FR:
นายช่างศิลปกรรม[n. exp.] (nāi chāng s) EN: art technician FR:
นายช่างเทคนิค[n. exp.] (nāi chāng t) EN: technician FR:
นายช่างโยธา[n. exp.] (nāi chāng y) EN: civil works technician FR:
ผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phū chīochā) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur FR: expert [m] ; experte [f] ; spécialiste [m, f] ; connaisseur [m]

-technician- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliothekstechniker {m}library technician

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -technician-
Back to top