ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-teacher-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น teacher, *teacher*,

-teacher- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก.ค. (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
กรมการฝึกหัดครู (n.) Department of Teacher Education See also: Teacher Training Department
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. ก.ค.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
Thanks to a wise teacher like youขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, an English teacher wouldn't misspell "interview."ไม่ ครูสอนอังกฤษ สะกดคำว่าสัมภาษณ์ไม่ผิดหรอก
The teacher took a prisoner to serve us.ครูเอานักโทษมารับใช้เรา
The teacher was telling us how... how he lost his parents.ครูบอกเราว่า... เขาสูญเสียพ่อแม่อย่างไร
Of course, only an experienced teacher can make them laugh.แน่นอนว่าเฉพาะครูที่มีประสบการณ์เท- ่านั้นที่สามารถทำให้พวกเขาหัวเราะได้
It isn't true. The teacher is kidding.ไม่เป็นความจริง ครูกำลังล้อเล่น
You're a teacher and a partisan.แต่ไม่ใช่ที่นี่ คุณเป็นครูและพรรคพวก
The teacher didn't hide his either.ครูไม่ได้ซ่อนของเ- ขาอย่างใดอย่างหนึ่ง
The teacher is getting married. He's over there, dancing.ครูกำลังจะแต่งงาน เขาอยู่ที่นั่นเต้น
That summer we saw our teacher for the last time.ฤดูร้อนที่เราเห็นครู- ของเราเป็นครั้งสุดท้าย
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก.
I'm laughing that Great-grand Teacher Wang Chong Yang was Number One in martial arts.ข้าขำที่ว่าท่านปรมาจารย์เฮ้งเต็งเอี๊ยงเป็นอันดับหนึ่งในด้านวรยุทธ.
Then according to what Teacher said just now. Let me ask you.งั้นก็อย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่งพูดไป ข้าขอถามท่านหน่อย.

-teacher- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
喇嘛[Lǎ ma, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, 喇嘛] Lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 教学 / 教學] teacher and student; education

-teacher- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
家庭訪問[かていほうもん, kateihoumon] (n) home visitation (esp. a teacher visiting a student's home); home visit; house call
師僧[しそう, shisou] (n) priestly teacher
師表[しひょう, shihyou] (n) model; pattern; paragon; leader; teacher
教壇に立つ[きょうだんにたつ, kyoudannitatsu] (exp,v5t) (1) to stand on a podium; (2) to teach; to be a teacher
教師[きょうし, kyoushi] (n,adj-no) teacher (classroom); (P)
教育家[きょういくか, kyouikuka] (n) educator; teacher
正教師[せいきょうし, seikyoushi] (n) ordained minister; regular teacher
準教員;准教員[じゅんきょういん, junkyouin] (n) assistant teacher; junior teacher
講評[こうひょう, kouhyou] (n,vs) criticism (by a teacher or coach, with commentary, especially at a poetry reading); review; critique
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P)
非常勤講師[ひじょうきんこうし, hijoukinkoushi] (n) part-time lecturer; contract teacher

-teacher- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจริย-[pref.] (ājariya-) EN: teacher FR: professeur [m]
บา[n.] (bā) EN: teacher FR: professeur [m]
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher FR:
ฉัตร[n.] (chat) EN: teacher FR: professeur [m]
เดียรถีย์[n.] (dīarathī) EN: cleric of another religion ; heretic ; adherent of another religion ; heretical teacher FR: hérétique [m]
จีนแส[n.] (jīnsaē) EN: teacher FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
กรรมวาจาจารย์[n.] (kammawājājā) EN: ordinand's teacher ; first ordination teacher FR:
การฝึกหัดครู[n. exp.] (kān feukhat) EN: teacher training FR:
การฝึกงาน[n.] (kān feukngā) EN: teacher trainig FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
ครุ-[pref.] (kharu-) EN: teacher FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: perform a ceremony to honour/honor a teacher FR:
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f] ; prof [m, f] (fam.)
ครูอาวุโส[n. exp.] (khrū āwusō) EN: veteran teacher FR:
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
ครูการศึกษาพิเศษ[n. exp.] (khrū kānseu) EN: special education teacher FR:
ครูน้อย[n. exp.] (khrū nøi) EN: teacher FR:
ครูภาษาไทย [n. exp.] (khrū phāsā ) EN: Thai teacher FR: professeur de thaï [m]
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher FR: enseignant [m]
ครูประจำชั้น[n. exp.] (khrū prajam) EN: class teacher ; class instructor FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū pratho) EN: primary school teacher ; elementary school teacher FR: instituteur [m] ; institutrice [f]
ครูสอน...[n. exp.] (khrū søn …) EN: … teacher FR: professeur de … [m]
ครูสอนเด็กอนุบาล[n. exp.] (khrū søn de) EN: kindergarten teacher FR:
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn ph) EN: English teacher FR: professeur d'anglais [m]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (khrū søn ph) EN: French teacher FR: professeur de français [m]
ครูสอนภาษาจีน[n. exp.] (khrū søn ph) EN: Chinese teacher FR: professeur de chinois [m]
ครูสอนภาษาเขมร[n. exp.] (khrū søn ph) EN: Cambodian teacher FR: professeur de cambodgien [m]
ครูสอนภาษาสเปน[n. exp.] (khrū søn ph) EN: Spanish teacher FR: professeur d'espagnol [m]
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น[n. exp.] (khrū søn ph) EN: Japanese teacher FR: professeur de japonais [m]
ครูสอนภาษาเยอรมัน[n. exp.] (khrū søn ph) EN: German teacher FR: professeur d'allemeand [m]
ครูสอนวิชา...[n. exp.] (khrū søn wi) EN: … teacher FR: professeur de … [m]
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ [n. exp.] (khrū søn wi) EN: computer teacher FR: professeur d'informatique [m]
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn wi) EN: English teacher FR: professeur d'anglais [m]
ครูสอนวิชาภาษาไทย[n. exp.] (khrū søn wi) EN: Thai teacher FR: professeur de thaï [m]
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khrū søn wi) EN: science teacher FR: professeur de sciences [m]
ครูที่ปรึกษา[n. exp.] (khrū thīpre) EN: teacher adviser FR:
คุณครู[n.] (khunkhrū) EN: teacher ; instructor ; professor FR: instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseigannte [f]
คุรุ[n.] (khuru) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru FR: professeur [m]

-teacher- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klassenlehrer {m}class teacher
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher
Kursleiter {m}course instructor; teacher
Volksschullehrer {m}elementary teacher
Klavierlehrer {m}piano teacher
Referendar {m}trainee teacher
Vertretungslehrer {m}substitute teacher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -teacher-
Back to top