ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-swear-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swear, *swear*,

-swear- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I swear I didn't do itฉันสาบานว่า ฉันไม่ได้ทำ
I swear she's not been hereฉันสาบานว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I knew that my last hour had come I swear in my place in your place I would do the same thing....ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นนาย ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน
I swear those responsible shall pay with torture and with death!เจ้าคนทําเรื่องนี้ต้องถูกเราทรมานจนตาย
I swear on my children that he won't be, Mike.ฉันสาบานกับลูก ๆ ของฉันว่าเขาจะไม่เป็นไมค์
Let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.
I swear on the kids.I swear on the kids.
Drop it! Or I swear I'll blow this nigger's head all over this town!ทิ้งปืน ไม่งั้นจะยิงหัวไอ้มืดนี่ ให้กระจายทั่วเมือง
You better swear me in. You'll never believe it.ให้ผมสาบานตนก่อน คุณไม่เชื่อแน่
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น
Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth?คุณสาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงอย่างเดียว ความจริงเท่านั้น
Locusts! It wasn't my fault, I swear to God!ปาทังก้า ไม่ใช่ความผิดพลาดของผม สาบานได้
If you don't ride this thing right, I swear to God, I'll kill you!หากคุณไม่ได้นั่งสิ่งนี้เป๊ะ ผมสาบานกับพระเจ้าผมจะฆ่าคุณ
Bennings was right there, Mac ! I swear it had ahold of him !If it had more time it would have looked, sounded and acted like Bennings.

-swear- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔ, ㄗㄨˇ, 诅 / 詛] curse; swear (oath)
宣誓[xuān shì, ㄒㄩㄢ ㄕˋ, 宣誓] swear an oath (of office); make a vow
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 戒] swear off; warn against
粗口[cū kǒu, ㄘㄨ ㄎㄡˇ, 粗口] swear words; obscene language

-swear- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)
偽り誓う[いつわりちかう, itsuwarichikau] (v5u) to swear falsely
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance
醜語[しゅうご, shuugo] (n) (1) swear word; dirty word; (2) (See 醜語症) coprolalia

-swear- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ง[v.] (chaeng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate FR: maudire ; médire
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse FR: jurer ; maudire
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
กล่าวคำสาบาน[v. exp.] (klāo kham s) EN: swear on oath FR: prêter serment
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath FR: promettre ; jurer
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate FR:
สบถสาบาน[v.] (sabot sābān) EN: swear FR: promettre ; jurer ; promis juré !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -swear-
Back to top