ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-superabundant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น superabundant, *superabundant*,

-superabundant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant FR: surabondant ; de trop ; en excès

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -superabundant-
Back to top