ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suite-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suite, *suite*,

-suite- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา
Fancy suite at the station's expense, see a show, maybe get laid. -What was I supposed to do?เราจะช่วยเค้าหลังจากนี้
Waingro just got himself a suite at the Airport Marquis... under the name Jamieson.เวนโกร้สิงอยู่ที่โรงแรมแอร์พอร์ต ภายใต้ชื่อเจมีสัน
Can I get a robe to the Charles Suite ASAP?Can l get a robe to the Charles Suite ASAP?
He's gearing up his campaign, so his suite will be doubling as a conference center, with the liquor and coffee bars turning over every four hours.He's aearina up his campaian... ...so his suite will be doublina as a conference center... ... with the liquor and coffee bars turnina over every four hours.
He's staying in the York Suite and was wondering if you had a response to the luncheon invitationHe's staying in the York Suite and was wondering... ...if you had a response to the luncheon invitation...
We're serving lunch at the York Suite today.We're serving lunch at the York Suite today.
Just use your managerial pull to move Keefe from 3825 to suite 4080.มันง่ายมาก แค่ใช้อำนาจของคุณ ย้ายคีฟ จากห้อง 3825 ไปห้องสวีท 4080
We're putting you in suite 4080. Manager got that approved.เราต้องย้ายไปที่ห้อง 4080 ผู้จัดการสั่งมาค่ะ
I'm going to be stuck upstairs in that executive suite dealing with those commoners.คอยรบกับพวกบ้านั่น. วิลลี่, ผมคิดว่าเราทำพลาดใหญ่หลวงซะแล้ว
Emilina Saffron was found in the bathroom of her hotel suite this morning.เอมิลิน่า ซาฟฟรอน ถูกพบแล้ว ในห้องน้ำ ของห้องสวีทของเธอเมื่อเช้านี้
I'll give you two the honeymoon suite for $5 extra.เอาห้องฮันนีมูนมั้ย เพิ่มแค่ห้าเหรียญ.

-suite- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组曲[zǔ qǔ, ㄗㄨˇ ㄑㄩˇ, 组曲 / 組曲] suite (music)

-suite- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフィスソフト[, ofisusofuto] (n) office software package; office suite
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] (n) {comp} parameterized abstract test suite
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite
応接セット[おうせつセット, ousetsu setto] (n) lounge suite
東遊び;東遊[あずまあそび, azumaasobi] (n) (arch) Azuma-asobi (ancient Japanese dance suite that originated in eastern Japan)
特別室[とくべつしつ, tokubetsushitsu] (n) deluxe suite
追及権[ついきゅうけん, tsuikyuuken] (n) droit de suite (artist's right to receive a royalty on resale)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite
プロトコルスイート[ぷろとこるすいーと, purotokorusui-to] protocol suite
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite

-suite- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā …) EN: continued on page … FR: suite à la page ...
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkra) EN: office suite (software) FR: suite bureautique [f]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear FR: maillot de bain [m]
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; flat ; condominium unit FR: appartement [m] ; suite [f]
ห้องสวีท [n. exp.] (hǿng sawīt) EN: suite FR: suite [f] ; chambre de luxe [f]
ห้องที่มีห้องน้ำในตัว[n. exp.] (hǿng thī mī) EN: en suite FR:
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
ลำดับฟีโบนักชี[n. exp.] (lamdap Fībō) EN: Fibonacci sequence FR: suite de Fibonacci [f]
หลังจาก[conj.] (langjāk) EN: after FR: après ; après que ; ensuite ; à la suite de ; à l'issue de
หลังจากนั้น[adv.] (langjāk nan) EN: afterwards FR: après cela ; après quoi ; à la suite de cela ; à la suite de quoi ; ensuite ; sur ce
เลขไฟโบนาชชี่[n. exp.] (lēk Faibōnā) EN: Fibonacci numbers FR: suite de Fibonacci [f]
มีต่อหน้า ...[xp] (mī tø nā …) EN: FR: suite à la page ...
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to (the fact that) ; owing to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for FR: par suite de ; dû à ; à cause de ; du fait de ; comme ; car
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
ภายหลังว่า[X] (phāilang wā) EN: FR: à la suite de quoi
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
เพลงชุด[n. exp.] (phlēng chut) EN: suite ; medley FR:
ปีซ้อน (… ปีซ้อน)[X] (... pī søn) EN: … consecutive years FR: … années consécutives [fpl] ; … années de suite [fpl]
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
ตามที่[conj.] (tām thī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to FR: suite à ; selon
ทิว[n.] (thiu = thiū) EN: row ; range ; train ; line ; long line FR: rangée [f] ; suite [f]
ติด ๆ กัน ; ติดๆกัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively ; back-to-back FR: de suite ; coup sur coup
ต่อจากหน้า ...[xp] (tø jāk nā …) EN: continued from page … FR: suite de la page … (+ n°)
ต่อจากหน้า 1[xp] (tø jāk nā n) EN: FR: suite de la page 1
ต่อมา[adv.] (tømā) EN: after that ; later ; afterwards ; subsequently FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment
ต่อหน้า 10[X] (tø nā sip) EN: continued on page 10 FR: suite à la page 10

-suite- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlafzimmereinrichtung {f}bedroom suite
Vorstandsetage {f}executive suite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suite-
Back to top