ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suitably-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suitably, *suitably*,

-suitably- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you suitably rewarded?พวกคุณได้เงินดีรึเปล่า

-suitably- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
適潤[てきじゅん, tekijun] (n,adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants)

-suitably- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควร[adv.] (khūan) EN: suitably ; appropriately FR:
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably FR:
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately FR: convenablement
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:
อย่างเหมาะสม[adv.] (yāng mǿsom) EN: properly ; suitably FR: exactement ; de façon appropriée ; de manière appropriée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suitably-
Back to top