ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-subjective-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subjective, *subjective*,

-subjective- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, it's a subjective evaluation based on quantifiable psychological markers, okay?ไม่ การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของ จิตวิทยาที่เป็นไปได้ โอเค?
That's what my feelings, my subjective feelings of pain and pleasure and of yearning are.นั่นคือสิ่งที่ความรู้สึกของฉันรู้สึก ส่วนตัวของฉัน ของความเจ็บปวดและความสุขและ ความปรารถนาเป็น
They might just be zombies who are saying the right thing but having no private, subjective experience.พวกเขาก็อาจจะมีซอมบี้ที่จะพูดใน สิ่งที่ถูก แต่มีไม่ส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัว
Though I suppose beauty is a subjective quality, no?ถึงแม้ว่าความงาม มันจะแล้วแต่ความคิดคนใช่ไหมเล่า จริงหรือเปล่าที่
Time seems to vary from person to person, and the elastic nature of our subjective time has caused David to wonder whether time is, in fact, real.เวลาที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากคน สู่คน และธรรมชาติที่ยืดหยุ่นของเวลา ส่วนตัวของเรา ได้ก่อให้เกิดเดวิดสงสัยว่าเ?
MeowMeowBeenz takes everything subjective and unspoken about human interaction and reduces it to explicit, objective numbers.เหมียวๆบีนซ์ช่วยถ่ายทอด สิ่งที่อยู่ภายในและอธิบายไม่ได้ ของเราออกมาในรูปตัวเลข ซึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจน

-subjective- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis)

-subjective- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตนัย[adj.] (attanai) EN: subjective FR: subjectif
อัตวิสัย [adj.] (attawisai) EN: subjective FR:
จิตวิสัย[adj.] (jittawisai ) EN: subjective FR: subjectif
กิเลสกาม[n. exp.] (kilēt kām) EN: sensuality as defilement ; subjective sensuality ; desire ; lust FR:
นามธรรม[adj.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangible ; subjective FR: abstrait ; intangible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -subjective-
Back to top