ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-subdivision-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subdivision, *subdivision*,

-subdivision- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well a subdivision of that.เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง
Beneath Meadow Branch subdivision in a FULCRUM lab that was built as part of a secret initiative.ใต้หมู่บ้าน meadow ใน fulcrum lab สร้างขึ้นเพืjอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความลับ

-subdivision- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
少数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 少数民族乡 / 少數民族鄉] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county)
分频[fēn pín, ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, 分频 / 分頻] frequency sharing; subdivision of radio waveband
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 地区 / 地區] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces)
韵目[yùn mù, ㄩㄣˋ ㄇㄨˋ, 韵目 / 韻目] rhyme entry; subdivision of a rhyming dictionary (containing all words with the given rhyme)
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
区划[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 区划 / 區劃] subdivision (e.g. of provinces into counties)
区画[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 区画 / 區畫] subdivision (e.g. of provinces into counties)
[fāng, ㄈㄤ, 坊] subdivision of a city

-subdivision- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下位分類[かいぶんるい, kaibunrui] (n) subclass; subdivision
亜門[あもん, amon] (n) subphylum; (biological) subdivision
細分化[さいぶんか, saibunka] (n) {comp} fragmentation; subdivision
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision

-subdivision- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้าฝ่าย[n. exp.] (hūanā fāi) EN: subdivision chief FR:
การแบ่งย่อย[n. exp.] (kān baeng y) EN: subdivision ; segmentation FR: subdivision [f]
แขนง[n.] (khanaēng) EN: field ; branch ; subdivision FR: branche [f] ; domaine [m]
กิ่งก้านสาขา[n. exp.] (king kān sā) EN: branch ; subdivision ; division FR: division [f]
กองกำกับการ[n. exp.] (køng kamkap) EN: subdivision ; command FR:
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau ; subdivision of a ministry FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -subdivision-
Back to top