ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stride-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stride, *stride*,

-stride- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, that's good. One stride equals a yard.ดี หนึ่งก้าวเท่ากับหนึ่งหลา
So every day, for 40 days Goliath would stride down into the valley and challenge somebody from the other side to fight, but nobody would.ทุกๆวัน เป็นเวลา 40 วัน... ...โกไลอาธจะก้าวลงไปในหุบเขา ...แล้วท้าทายคนจากฝั่งตรงข้ามมาสู้กัน แต่ไม่มีใครกล้า
* A modern-day warrior- mean, mean stride **นักรบรุ่นใหม่ มุ่งมั่น ตั้งใจจะก้าวผ่านไป*
Let see if you can get out of this big stride this time, heartbeatงานนี้ต้องกี่เทคถึงจะพอล่ะ, ที
Not at first. I didn't really hit my stride till my second marriage.ตอนแรกก็ไม่หรอก\ จนแต่งงานรอบ2นี่แหล่ะ
* ain't nothin' gonna break my stride * * nobody gonna slow me down * * oh, no, I got to keep on movin' * * ain't nothin' gonna break a-my stride ** ไม่มีอะไรขวางทางของฉัน * * ไม่มีใครเหนี่ยวรั้งฉันได้ * * ไม่มี ฉันต้องก้าวต่อไป *
Will stride across the sands and face..จะเดินก้าวข้ามทรายเพื่อเผชิญกับ..
My stride is roughly 3 feet, times an average of 1,700 steps per hour.1ก้าวของฉันยาวประมาณ3ฟุต เฉลี่ยแล้ว1ชั่วโมงก้าวได้1,700ครั้ง
But you stride into my office and tell me that it's my fault?แต่เธอบุกเข้ามาในห้องครู แล้วบอกว่ามันเป็นความผิดของครูงั้นหรอ?
♪ nothing breaks your stride like what's become ♪# nothing breaks your stride like what's become #
I did not break stride to find you.ข้าไม่เคยหยุดค้นหาเจ้าเลย

-stride- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストライド[, sutoraido] (n) stride
ロングストライド[, rongusutoraido] (n) long stride
刻み幅[きざみはば, kizamihaba] (n) {comp} stride
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
跨ぎ[またぎ, matagi] (n) step or stride (over something)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
刻み幅[きざみはば, kizamihaba] stride

-stride- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินอาด ๆ = เดินอาดๆ[v. exp.] (doēn āt-āt) EN: stride along ; walk tall FR:
ก้าว[v.] (kāo) EN: step ; move ; stride FR: avancer ; avancer à grands pas
กินทาง[v.] (kinthāng) EN: cross the white line ; stride over other people's driving lane FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
สาวก้าว[v.] (sāokāo) EN: stride FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stride-
Back to top