ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-strawberry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strawberry, *strawberry*,

-strawberry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're getting your lunch today. We have some strawberry Jell-O.มื้อเที่ยงวันนี้ เยลลี่สตอว์เบอร์รี่
Ever since that time you got sick on strawberry and chocolate flavor together.ตั้งแต่ตอนนั้นที่ลูกแพ้ไอศกรีม รสสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลต
It's your strawberry shampoo and the lilac lotion you always wore.แชมพูกลิ่นสตรอเบอร์รี่ของคุณ และโลชั่นกลิ่นดอกอัญชันที่คุณชอบใช้ทาผิว
This is strawberry / This is grapeนี่คือสตอเบอร์รี่ / นี่องุ่น
Son, this is my favorite kind strawberry scent.นี่เป็นแบบที่ชั้นชอบเลยนะ \ กลิ่นสตอเบอรรี่
Man, they charge, like, $5 a strawberry there.พวกเขาขายสตอเบอรี่ลูกละ 5 เหรียญ
They had strawberry and strawberry.มันมีสตรอเบอร์รี่ แล้วก็สตรอเบอร์รี่
That strawberry eraser mother bought me when I was in the 2nd grade..เด๋ว ฉันด้วย ฉันเอากีต้าณ์มา 2 ตัวเลยนะ
Now who would like a strawberry daiquiri?ตอนนี้ ใครต้องการ strawberry daiquiri บ้าง ?
Where's the strawberry milk?นมสตอบอรี่อยู่ตรงไหน?
Come on. This might very well be the best strawberry in the whole world, you wouldn't know because you're not gonna eat it.เอาน่า มันอาจเป็นสตรอเบอร์รี่ที่ดีที่สุดในโลกก็ได้
I knew about her body butter and about his strawberry allergy.ผมรู้ทั้งเรื่องเนยที่ตัวเธอแล้วก็รู้ว่า เชสแพ้สตอบอรี่

-strawberry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa)
毒苺;毒イチゴ[どくいちご(毒苺);どくイチゴ(毒イチゴ), dokuichigo ( doku ichigo ); doku ichigo ( doku ichigo )] (n) (See 蛇いちご) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry
紅雀[べにすずめ;ベニスズメ, benisuzume ; benisuzume] (n) (uk) red avadavat (Amandava amandava); strawberry finch; red munia
苺(P);莓[いちご(P);イチゴ, ichigo (P); ichigo] (n) strawberry (esp. the garden strawberry, Fragaria x ananassa); (P)
蛇いちご;蛇イチゴ;蛇苺[へびいちご(蛇いちご;蛇苺);ヘビイチゴ;くちなわいちご(蛇いちご;蛇苺), hebiichigo ( hebi ichigo ; hebi ichigo ); hebiichigo ; kuchinawaichigo ( hebi ichig] (n) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry
野いちご;野苺[のいちご, noichigo] (n) wild strawberry

-strawberry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้วมังกร[n. exp.] (kaēo mangkø) EN: dragon fruit ; strawberry pear ; Hylocereus FR: pitaya [m] ; pitahaya [m] ; fruit du dragon [m] ; Hylocereus
เค้กสตรอเบอรี่ = เค้กสตรอเบอร์รี่[n. exp.] (khēk satrøb) EN: strawberry cake FR: gâteau aux fraises [m]
ลูกสตรอเบอร์รี่ = ลูกสตรอเบอรี่[n. exp.] (lūk satrøbo) EN: strawberry FR:
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit ) EN: Red Avadavat ; Red Munia ; Strawberry Finch ; Amandava amandava FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m] ; Amandava amandava
สตรอเบอรี่ = สตรอเบอร์รี่[n.] (satrøboērī ) EN: strawberry FR: fraise [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -strawberry-
Back to top