ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-straightforwardly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น straightforwardly, *straightforwardly*,

-straightforwardly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばずば[, zubazuba] (adv) (on-mim) straightforwardly

-straightforwardly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ตรง[adv.] (trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitro) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour ; en face
ตรง ๆ = ตรงๆ[adv.] (trong-trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
อย่างตรงไปตรงมา[adv.] (yāng trongp) EN: straightforwardly FR: en toute franchise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -straightforwardly-
Back to top