ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-store-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น store, *store*,

-store- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm very sorry but the store is closing.เสียใจด้วยร้านปิดแล้ว
Will, come on... I gotta be back at the drug store tomorrow!วิล มาสิ ผมจะต้องกลับไปที่ร้านขายยาพรุ่งนี้
I don't know how we're going to make this store great again.ฉันไม่รู้ว่าทำยังไง ห้างนี้ถึงจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง.
Something this store has never seen before.เป็นอะไรที่ห้างนี้ไม่เคยมีมาก่อน
We know how much the store means to you, ma'am but, 10 percent is better than bankruptcy.เราทราบว่าห้างนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนครับ คุณนาย... ...แต่! ได้ 1 ใน 10 ก็ยังดีกว่าล้มละลายนะครับ
There's something strange going on in the store at night, Mr. Richards.มันมีอะไรแปลก ๆ... ...บางอย่างแปลก ๆ ในตอนกลางคืนครับ
Mr. Richards, this store has never been more successful.คุณริชาร์ด, ห้างนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จ ขนาดนี้มาก่อน...
He can put a rubber glove on his head and run naked in the store yelling:ไม่ว่าเขาจะสวมถุงมือหนังบนหัวตัวเอง หรืออยากจะแก้ผ้า ร้องเอ็ดตะโรกลางห้าง...
Hell, half the guys in this store probably wear lace underwear but, this....เพิ่งจะเห็นอะไรที่มันพิลึกพิลั่นที่สุดคราวนี้เอง นี่...
We want to get Switcher's mannequin out of the store and bring her here, secretly of course.เราต้องการให้นายนำหุ่นของสวิทช์เชอร์... ...ออกมาจากห้าง และนำมันมาที่นี่... ...อย่างลับ ๆ
Absolutely. You've been cooped up in that store too long.แน่นอนที่สุด, คุณถูกขังอยู่ในห้างมานานเกินไปแล้ว
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.สินค้าทุกข​​นาดและรายละเอียด ... ... จากสเก็ตบอร์ดกับระบบสเตอริโอ ... ... ได้รับการหายไปจากชั้นวางของร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บ ...

-store- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, 武库 / 武庫] arsenal; store of arms
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, 储备 / 儲備] reserves; to store up
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, 宝贵 / 寶貴] valuable; precious; value; treasure; set store by

-store- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
アウトレットストア[, autorettosutoa] (n) outlet store
ウエアハウスストア[, ueahaususutoa] (n) warehouse store
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)
コンビニエンスストア[, konbiniensusutoa] (n) convenience store
ご来店[ごらいてん, goraiten] (n,vs) (hon) (See 来店) coming to the store
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ストアコンセプト[, sutoakonseputo] (n) store concept
ストアコントローラ[, sutoakontoro-ra] (n) {comp} store controller
ストアドライバ[, sutoadoraiba] (n) {comp} store driver
ゼネラルマーチャンダイズストア[, zeneraruma-chandaizusutoa] (n) general merchandise store
チェーンストア[, chie-nsutoa] (n) chain store
チェーン店[チェーンてん, chie-n ten] (n) chain store
ディスカウントストア[, deisukauntosutoa] (n) discount store
デパートメントストア[, depa-tomentosutoa] (n) department store
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
ドイト[, doito] (n) (abbr) a do-it-yourself store
ハウスカード[, hausuka-do] (n) credit card issued by a particular store or business (wasei
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei
バッキングストア[, bakkingusutoa] (n) {comp} backing store
ビニる;びにる[, bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store
ファンシーストア[, fanshi-sutoa] (n) fancy store
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
レギュラーチェーン[, regyura-chie-n] (n) (abbr) regular chain store
乾物屋[かんぶつや, kanbutsuya] (n) grocery store
代替わり;代替り;代変わり;代変り;代替(io)[だいがわり, daigawari] (n) (1) taking over (e.g. store or family's headship); (2) subrogation; substitution of one person for another (usu. a creditor)
代理部[だいりぶ, dairibu] (n) mail-order department; branch store
倉庫に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse
優良店[ゆうりょうてん, yuuryouten] (n) store holding a special commendation (e.g. from the mayor)
八識[はっしき;はちしき, hasshiki ; hachishiki] (n) {Buddh} eight consciousnesses (one for each of the five senses, consciousness of the mind, self-consciousness and store consciousness)
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store
古書店[こしょてん, koshoten] (n) antiquarian bookshop; store for rare and old books
古道具屋[ふるどうぐや, furudouguya] (n) secondhand store
呉服屋[ごふくや, gofukuya] (n) draper; dry-goods store
和菓子屋[わがしや, wagashiya] (n) Japanese-style confectionary store
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
書き込む[かきこむ, kakikomu] to write, to store
構造体中央記憶[こうぞうたいちゅうおうきろく, kouzoutaichuuoukiroku] centralized structure store
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit

-store- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเกล็ด[n.] (bānklet) EN: louver FR: persienne [f] ; volet [m] ; store [m] ; jalousie [f] ; contrevent [m]
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-s) EN: department store FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphas) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน[TM] (Hāngsapphas) EN: Robinson Department Store FR: Robinson Department Store
จัดเก็บ[v. exp.] (jat kep) EN: levy ; store FR: collecter ; lever (fig.)
กักเก็บ[v.] (kakkep) EN: store ; reserve ; keep ; maintain FR: stocker
กักน้ำ[v. exp.] (kak nām) EN: store water ; dam FR:
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บกัก[v. exp.] (kep kak) EN: store ; reserve ; keep FR: conserver ; stocker
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain ; save FR: préserver ; conserver ; prendre soin
เก็บสะสมไว้[v. exp.] (kep sasom w) EN: stock up ; store FR:
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phat) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot FR: dépôt [m]
กระชัง[n.] (krachang) EN: FR: store [m]
กระดังงาลนไฟ[n. (loc.)] (kradang-ngā) EN: woman with lots of sexual experiences in store FR:
มินิสโตร์[n.] (minisatō) EN: convenience store ; mini-market ; mini-mart FR:
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]
ร้าน[n.] (rān) EN: shop ; store (Am.) ; stall FR: magasin [m] ; boutique [f] ; échoppe [f]
ร้านดนตรี[n. exp.] (rān dontrī) EN: music shop ; music store FR: magasin de musique [m] ; disquaire [m]
ร้านค้า[n.] (rān khā) EN: shop ; store (Am.) ; outlet ; firm FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านค้าเฉพาะอย่าง[n. exp.] (rān khā cha) EN: specialty store FR: magasin spécialisé [m]
ร้านขายของ [n.] (rān khāikhø) EN: shop ; store FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านขายของชำ[n. exp.] (rān khāi kh) EN: grocery shop ; grocery store ; grocery ; grocery store (Am.) ; convenience store FR:
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi se) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านขายสินค้าราคาถูก[n. exp.] (rān khāi si) EN: discount store FR:
ร้านขายโทรศัพท์มือถือ[n. exp.] (rān khāi th) EN: cellphone store FR:
ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า [n. exp.] (rān khāi up) EN: electrical store FR: magasin d'électricité [m]
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา[n. exp.] (rān khāi up) EN: sports store FR: magasin de sport [m]
ร้านค้าขนาดใหญ่[n. exp.] (rān khā kha) EN: megastore ; department store FR:
ร้านค้าสาขา[n. exp.] (rān khā sāk) EN: chain store FR:
ร้านมินิมาร์ท[n. exp.] (rān minimāt) EN: convenience store ; superette FR: épicerie [f]
ร้านปลอดภาษี[n. exp.] (rān pløt ph) EN: duty-free shop ; duty-free store FR: magasin hors taxes [m] ; boutique hors taxes [f]
ร้านสะดวกซื้อ[n. exp.] (rān sadūak ) EN: convenience store ; superette FR: supérette [f]
ร้านสหกรณ์[n. exp.] (rān sahakøn) EN: cooperative store FR: magasin coopératif [m]
ร้านเสื้อผ้า [n. exp.] (rān seūaphā) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านสรรพสินค้า[n. exp.] (rān sapphas) EN: department store FR:
ร้านธงฟ้า[n. exp.] (rān Thong f) EN: Thong Fah store ; Thong Fah shop FR:
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor FR: agence [f] ; filiale [f] ; succursale [f] ; branche [f]
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder

-store- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Testladen {m}audit store
Seitenwechselspeicher {m}backing store
Bioladen {m}organic grocery store
Kühlhaus {n}cold store
Nachbarschaftsladen {m}convenience store
Eisenwarenhandlung {f}hardware store
Wäschegeschäft {n}lingerie store
Materiallager {n} | automatisiertes Materiallagermaterials store | automated material store
Regallager {n}high-bay store
Stör {m} [zool.] | Störe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -store-
Back to top