ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stack-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stack, *stack*,

-stack- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I suggest that we stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly one at a time, and pretend that none of this has ever happened.ตอนนี้ผมขอแนะนำว่าเรา ขนศพไปไว้ในห้องใต้ดิน ล็อคมัน แล้วออกไปอย่างเงียบๆ ทีละคน คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่
We'll stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly, one at a time, and forget that any of this ever happened.เราจะเอาศพไว้ในห้องใต้ดินล็อคมันซะ ออกจากบ้านอย่างเงียบๆ ทีละคน และลืมว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่
You have no money! You have a stack of bills!นายไม่มีเงิน แถมมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะ
Hey, Red, can you hand me a stack of 1040s?Hey, แดง, คุณสามารถมือฉันกองของยุค 1040?
Trade skills and hobbies. Goes under Educational. The stack behind you.ทักษะการค้าและงานอดิเรก ไปตามการศึกษา กองอยู่ข้างหลังคุณ
You told me that Well, what a stack of stories you got nowนายบอกฉันเอง นายมีเรื่องเล่าเยอะแยะแน่
You got a stack of debts that'd fill every storage bay in the Cotton Exchange--คุณมีหนี้สินท่วมหัวแล้วนะ
The weight of a stack of five nickels, the weight of a hummingbird.น้ำหนักเท่ากับเหรียณ 5 นิเคิล น้ำหนักเท่ากับนกฮัมมิ่ง
He'd strip down, swear on a stack of bibles. Whatever it takes.ระหว่างเขาถอดเทป สาบานกับไบเบิ้ล ยังไงก็ได้
A questionable phone call is not going to stack up to that.โทรศัพท์ที่น่าสงสัยไม่ช่วยหนุนได้หรอกนะ
That's like the difference between an ice cube floating in a glass of water, which when it melts doesn't raise the level of water in the glass, and a cube that's sitting atop a stack of ice cubesคล้ายกับความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแก้วน้ำ ที่เมื่อมันละลายมันไม่ได้เพิ่มระดับน้ำ กับน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนน้ำแข็งก้อนอื่นที่ซ้อนทับกันขึ้นไป
Dean, you know, looking for a cursed object, it's like trying to find a needle in a stack of needles.ดีน การหาของต้องคำสาป มันเหมือนกับ การพยายามหาเข็มในถุงเก็บเข็มนะ มันสามารถเป็นอะไรก็ได้

-stack- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆栈[duī zhàn, ㄉㄨㄟ ㄓㄢˋ, 堆栈 / 堆棧] stack (data structure)
[yǔ, ㄩˇ, 斞] stack of grain; dry measure equivalent to 16 斗 dou3 or 160 liter
[jì, ㄐㄧˋ, 穧] stack grain stalks evenly

-stack- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタックセグメント[, sutakkusegumento] (n) {comp} stack segment
スタックトレース[, sutakkutore-su] (n) {comp} stack trace
スタックポインタ[, sutakkupointa] (n) {comp} stack-pointer; stack indicator
山札[やまふだ, yamafuda] (n) deck; stack (playing cards)
煙突効果[えんとつこうか, entotsukouka] (n) stack effect; chimney effect
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack
プロトコルスタック[ぷろとこるすたっく, purotokorusutakku] protocol stack
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage)

-stack- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาง[n.] (fāng) EN: straw ; stack FR: paille [f] ; chaume [m]
กอง[n.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กอง[v.] (køng) EN: pile ; pile up ; heap ; stack ; accumulate FR: empiler ; entasser ; accumuler
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
ปรากฏการณ์ลมลอยตัว[n. exp.] (prākotkān l) EN: chimney effect ; stack effect FR:
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble FR: entasser ; empiler
วางซ้อนทับ[v. exp.] (wāng søn th) EN: stack FR:

-stack- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgaskamin {m}exhaust gas stack
Speicherblock {m}memory stack
Abluftkamin {m}vent stack
Warteschleife {f} (Luftfahrt) | Warteschleifen drehenwaiting pattern; holding pattern; stack | to circle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stack-
Back to top