ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-slum-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slum, *slum*,

-slum- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've lived in a slum all my life.ฉันอาศัยอยู่ในสลัมตลอดชีวิตของฉัน
You all come in here with your hearts bleeding' about slum kids and injustice.คุณทุกคนมาที่นี่ด้วยหัวใจของคุณ bleedin 'เกี่ยวกับเด็กสลัมและความอยุติธรรม
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky.มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม
Based on my observations, guys like Harvard Hottie only slum it when they're in college.โดยสายตาเจ้านายฉัน ผู้ชายอย่างหนุ่มฮอตฮาเวิร์ด คงแออัดกันอยู่ที่เดียว ในวิทยาลัย
) from the Juhu slum in Mumbay, won a staggering 10 million rupee on a television show who wants to be a millionaire,จามาล มาลิค เด็กชายผู้ไร้การศึกษาจากสลัมจูฮูในมุมไบ ได้เงินรางวัลไปแล้ว 10 ล้านรูปี
I kind of liked watching you slum it.ฉันคล้ายๆ กับว่าชอบที่เห็นนายอยู่แบบสลัมๆ แบบนั้น
The truth is, he's a slum landlord, a drug dealer and a vicious pimp who should have been in prison years ago.ความจริงคือ เขาเป็นคนคุมสลัม พ่อค้ายา และเป็นแมงดาชั่วที่ควรจะติดคุก ไปตั้งหลายปีก่อนแล้ว
For the slum lord who refused to fix a furnace...สำหรับเจ้าของบ้านที่ปฏิเสธจะซ่อมเตาไฟ
I mean, slum lords aren't generally known for their popularity.ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป สำหรับความนิยมของพวกเขา
In 1791, in a squalid slum in the suburbs of London,ใน 1791 ในสลัมซอมซ่อ ในเขตชานเมืองของกรุงลอนดอน ไมเคิลฟาราเดย์เกิด

-slum- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫民区[pín mín qū, ㄆㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, 贫民区 / 貧民區] slum area; ghetto
贫民窟[pín mín kū, ㄆㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄎㄨ, 贫民窟 / 貧民窟] slum housing

-slum- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラム街[スラムがい, suramu gai] (n) slum quarters
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum

-slum- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมชนแออัด[n. exp.] (chumchon aē) EN: slum ; crowded community FR: bidonville [m] ; communauté surpeuplée [f]
ดงน้ำครำ[n. exp.] (dong nāmkhr) EN: slum FR:
แหล่งสลัม[n. exp.] (laeng salam) EN: slum FR: bidonville [f]
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]
ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (prapprung l) EN: slum clearance FR:
สลัม[n.] (salam) EN: slum FR: taudis [mpl] ; bas quartier [m] ; quartier pauvre [m] ; bidonville [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -slum-
Back to top