ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sluice-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sluice, *sluice*,

-sluice- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, sluice the puke off me. The romance.อ้า, ประตูน้ำอ้วกของฉัน โรแมนติคเนอะ
JAMES: the sluice will coat the ship with the perfect amount, and at that point, we take to the skies!JAMES: ประตูน้ำจะขน เรือที่มีจำนวนเงินที่สมบูรณ์แบบ และที่จุดนั้น เราใช้เวลาไปฟากฟ้า!

-sluice- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下闸[xià zhá, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄚˊ, 下闸 / 下閘] lower sluice gate; outflow sluice
旋闸[xuán zhá, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄚˊ, 旋闸 / 旋閘] rotor sluice gate

-sluice- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取水口[しゅすいこう, shusuikou] (n) intake port; water intake; sluice gate
水門[すいもん, suimon] (n) sluice gate; water gate; flood gate

-sluice- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประตูน้ำ[n.] (pratūnām) EN: water gate ; sluice ; sluice gate FR: écluse [f]
ประตูระบายน้ำ[n. exp.] (pratū rabāi) EN: floodgate ; sluice gate ; water gate FR: écluse [f]
ปูก้ามถุงมือ[n. exp.] (pū kām thun) EN: Chinese mitten crab ; big sluice crab FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sluice-
Back to top