ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-slowness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slowness, *slowness*,

-slowness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
訥弁[とつべん, totsuben] (adj-na,n,adj-no) slowness of speech; awkwardness of speech

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -slowness-
Back to top