ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*slowness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slowness, -slowness-

*slowness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slowness (n.) ความปัญญาอ่อน See also: การมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ช้า Syn. mental retardation
slowness (n.) ความล่าช้า Syn. delay, lateness

*slowness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P)
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
訥弁[とつべん, totsuben] (adj-na,n,adj-no) slowness of speech; awkwardness of speech

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *slowness*
Back to top