ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shrewd-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shrewd, *shrewd*,

-shrewd- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've a damn shrewd idea that you are trying to work your ticket.ฉันเคยมีความคิดที่ฉลาด ประณาม ว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำงาน ตั๋วของคุณ
Mr. Gandhi is as shrewd a man as you will ever meet however otherworldly he may seem.คานธีเป็นคนฉลาด กว่าใครที่คุณเคยเจอ ถึงเขาจะดูแปลกๆ
You're a very shrewd mammal.นายเป็นพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลี่ยมจัด.
A shrewd observation, Master Kenobi.เป็นข้อสังเกตที่หลักแหลมมาก อาจารย์เคโนบี
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา
We've met. A shrewd man.รู้จัก เราเคยพบกัน ฉลาดเอาการเลยทีเดียว
Very shrewd, Jake Bohm, very shrewd indeed.หลักแหลมมาก เจค บอห์ม
Had I a shrewd quartermaster right now, he would tell me that I can't let what you did stand.ตอนนี้ข้ามีนายทหารฝ่ายพลาธิการ ที่ฉลาดหลักแหลมแล้ว เขาบอกข้าว่าข้าจุดยืนอะไรของเจ้า ที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้
MORIGUCHI'S SHREWD COMMENT(ความคิดเห็นมุ่งร้ายของโมริงุจิ)

-shrewd- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老辣[lǎo là, ㄌㄠˇ ㄌㄚˋ, 老辣] shrewd and ruthless; efficient and unscruplous

-shrewd- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れ物;切物[きれもの, kiremono] (n) edged tool; cutlery; shrewd businessman
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow
穎悟[えいご, eigo] (adj-na,n) intelligent; shrewd
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge

-shrewd- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
หัวใส[X] (hūa sai) EN: bright ; shrewd FR:
เค็ม[adj.] (khem) EN: shrewd ; sharp ; sagacious FR: astucieux ; habile ; sagace
คมคาย[adj.] (khomkhāi) EN: witty ; astute ; apposite ; shrewd ; acute FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
แหลมคม[adj.] (laēm khom) EN: sharp ; clever ; shrewd ; brilliant FR: astucieux
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy FR: profiteur ; intéressé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shrewd-
Back to top